ด้านการบริหารจัดการในระบบการศึกษาทางไกล (Open and Distance Learning management)
 
                    ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทางไกล (Quality assurance)
 
                    ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล (The development of open and distance learning)
 
                    ด้านการพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล (The development of open and distance learning media)
 
                    ด้านการบริการการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล (Learning support service in open and distance learning)
 
          
          
          
จำนวนผู้เข้าชม

ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป