รางวัลผลงานวิจัย มสธ.

           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดให้มีการพิจารณาให้รางวัลผลงานวิจัยแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา มีผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยในแต่ละปี ดังนี้              - รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2562
              - รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2561
              - รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560
              - รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2559
              - รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2558
              - รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2557
              - รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2556
              - รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2555

              - รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2554
              - รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2553
              - รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2552
              - รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2551
              - รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2550

                      

              รางวัลผลงานวิจัย มสธ. ประจำปี 2562

ประเภทรางวัล
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ผลงานวิจัยดีมาก

1.ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา

 


2.เศรษฐกิจอีสาน : พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง

สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล
(สาขาวิชานิติศาสตร์)

 

รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)

ผลงานวิจัยดี

1.การประยุกต์ระบบสากล GHS ในผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ที่ใช้ในบ้านเรือนในจังหวัดนนทบุรี

 2.การประยุกต์ Logic Model ในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกัน

  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  ของเยาวชนในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 นครชัยบุรินทร์

 

 

3.การพัฒนาหนังสืออัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการสื่อสารสำหรับเด็ก
  ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

 

 

อาจารย์ ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล และคณะ
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
อ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
(สำนักเทคโนโลยีการศึกษา)

                      

              รางวัลผลงานวิจัย มสธ. ประจำปี 2561

ประเภทรางวัล
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ผลงานวิจัยดีมาก

1.บริการของสถานสงเคราะห์เด็กที่ส่งเสริมอิทธิบาทสี่แก่วัยรุ่นในอุปการะ

 


2.โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย

   ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ๒๓ จังหวัด


3.การพัฒนารูปแบบการเป็นท่าเรือสำราญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

   เรือสำราญในกลุ่มท่องเที่ยวอันดามันของไทย


4.นโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทพุน้ำร้อน

   เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย

รศ.ดร.อำไพรัตน์ อักษรพรหม
(สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์)

 

รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ และคณะ
(สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์)


รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ และคณะ
(สาขาวิชาวิทยาการจัดการ)


รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล และ
ผศ.รชพร จันทร์สว่าง
(สาขาวิชาวิทยาการจัดการ)

ผลงานวิจัยดี

1.ประสิทธิผลของการจัดการปัญหาการบริโภค
   เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนโดยทีมสุขภาพ

 2.แบบจำลองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
   :หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย

 

 

3.การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูแบบร่วมมือ เรื่องสะเต็มศึกษา
   เพื่อพัฒนาความเข้าใจและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย

 

 

4.การวิเคราะห์อภิมานความสัมพันธ์ระหว่างวิธีสอนและการคิด
   อย่างมีวิจารณญาณ

 5.การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครู
   เรื่องการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ่

 

 

6.รูปแบบการฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างค่านิยมในองค์กร
   ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล และคณะ
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

 

 

ผศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)
ผศ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป และ ดร.ชนิพรรณ จาติเสถียร
(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์)

 


ผศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์)

 


ผศ.ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์)
ผศ.พท. หญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม
(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ )

                      

              รางวัลผลงานวิจัย มสธ. ประจำปี 2560

ประเภทรางวัล
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ผลงานวิจัยดีเด่น

1.การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน

รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
ผศ.ดร.รชพร จันทร์สว่าง
(สาขาวิชาวิทยาการจัดการ)

ผลงานวิจัยดีมาก

1.ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่าไม้ของนายตรี  กกกำแหง อดีตอธิบดีกรมป่าไม้

 


2.เศรษฐกิจอีสาน : พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง

รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ
(สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์)

 

รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)

ผลงานวิจัยดี

1.การพัฒนาต้นแบบหลักสูตรเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
   ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการศึกษาทางไกล

 2.โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำแนะนำผู้ปกครอง (parent port)   
  เพื่อป้องกันเยาวชนจากการบริโภคเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านสื่อใหม่

 

 

3.การพัฒนาระบบการจัดการการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน และคณะ
(สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์)

 

 

ผศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ และคณะ
(สาขาวิชานิเทศศาสตร์)นายเลือดไทย ภูมิประมาณ
(หน่วยตรวจสอบภายใน)

              รางวัลผลงานวิจัย มสธ. ประจำปี 2559

ประเภทรางวัล
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ผลงานวิจัยดีมาก

1.การศึกษาศักยภาพสถานประกอบการสปาไทยเพื่อส่งเสริมให้
   เป็นสถาบันฝึกอบรมสปาในภูมิภาคอาเซียน

 


2.สยามในระบบเศรษฐกิจระหว่างชาติในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

3.การศึกษาวิเคราะห์และวิจัยโครงการจัดทำเกณฑ์กลาง
   และการประเมินศักยภาพตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคม และสวัสดิการสังคม

 

 

 

 

4.การจัดทำตัวชี้วัดมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชพร จันทร์สว่าง
(สาขาวิชาวิทยาการจัดการ)

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
(สาขาวิชาวิทยาการจัดการ)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์
(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง
(สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ศรีรัตน์
อาจารย์จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์
นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์
นายณฐกร ศรีแก้ว
(สาขาวิชานิติศาสตร์)

ผลงานวิจัยดี

1.การพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์กรสมรรถนะสูง2.แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การผลิต และการตลาดของธุรกิจไข่ไก่ในประเทศไทย

 

 


3.การศึกษาวิจัยการขับเคลื่อนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน
   ของประเทศสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำวัง

 

 

 

 

 

4.แนวทางการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยของคณาจารย์
   และนักวิจัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
(สาขาวิชาวิทยาการจัดการ)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล
(สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์)

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
รองศาสตราจารย์มาลี สุรเชษฐ
(สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์)
นางปาลีรัตน์ การดี
(สถาบันวิจัยและพัฒนา)

 

 

นางลัคนา พูลเจริญ
(สถาบันวิจัยและพัฒนา)

              รางวัลผลงานวิจัย มสธ. ประจำปี 2558

ประเภทรางวัล
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ผลงานวิจัยดีเด่น

1.การใช้เว็บแคสต์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล

 


2.ภาพลักษณ์จีนในสายตาประเทศเพื่อนบ้าน: ศึกษาผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์
  
ในกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์

ผลงานวิจัยดี

1.การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูและผู้ปกครองเรื่อง กิจกรรมพลศึกษา
   เพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจและความสามารถในการสื่อสารของเด็กสมาธิสั้น

 

2.การพัฒนาระบบกระดานสนทนาให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาทางไกล

 

 

3.การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน

 

 

4.แบบจำลองราคาหลักทรัพย์กับตัวแปรด้านสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์

 

5.แนวคิดและระบบมหาชนรัฐกับความพยายามหาทางออกให้กับความขัดแย้งทางการเมือง

 

6.โรคอ้วนกับการลงทุนทางด้านสุขภาพที่เหมาะสมที่สุดและการแทรกแซงของภาครัฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์

 


อาจารย์ ดร.ขจิตพรรณ มกระธัช

และ อาจารย์ปิยพร นุรารักษ์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศาล มุกดารัศมี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส

              รางวัลผลงานวิจัย มสธ. ประจำปี 2557

ประเภทรางวัล
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ผลงานวิจัยดีเด่น
 

1.การพัฒนามาตรฐานการรู้สารสนเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนา
นักเรียนไทยให้เป็นผู้รู้สารสนเทศ

2.โครงการ กราฟ edge domination critical

ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

รศ. ดร.วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น

ผลงานวิจัยดี
1.การพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา โดยบิดามารดาร่วมกับบุตรวัยรุ่น ผศ.ดร.กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ และคณะ
ผลงานวิจัยชมเชย
1.โครงการพัฒนาชุมชนด้านการจัดการท่องเที่ยวด้วยไมตรีจิต รศ. ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ และคณะ

       รางวัลผลงานวิจัย มสธ. ประจำปี 2556

ประเภทรางวัล
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ผลงานวิจัยดีเด่น
 
      การส่งเสริมการท่องเที่ยวผู้สูงอายุจากทวีปยุโรป
สู่ประเทศไทย
รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
ผลงานวิจัยดี
    โครงการประเมินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รูปแบบใหม่และผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน
รศ.จรินทร์ เทศวานิช
ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
รศ.ดร.อรพรรณ ณ บางช้าง
รศ.ศิริพร สัจจานันท์
รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากรเพิ่มพูนวิวัฒน์
นส.สลิดดา โลกัตถกร
นายเรืองยศ ทองโศภิณ
นางกัลยาณี ทองโศภิณ
นส.ฉลวย บุญมาก
นส.ชมพูนุช พรรคสายชล
นส.กัญญา สุทัศน์
นายณัฐวุฒิ ชื่นชูใจ
ผลงานวิจัยชมเชย
    การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต

 

       รางวัลผลงานวิจัย มสธ. ประจำปี 2555

ประเภทรางวัล
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ผลงานวิจัยดีเด่น
 
      การส่งเสริมการท่องเที่ยวผู้สูงอายุจากทวีปยุโรป
สู่ประเทศไทย
รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
ผลงานวิจัยดี
    โครงการประเมินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รูปแบบใหม่และผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน
รศ.จรินทร์ เทศวานิช
ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
รศ.ดร.อรพรรณ ณ บางช้าง
รศ.ศิริพร สัจจานันท์
รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากรเพิ่มพูนวิวัฒน์
นส.สลิดดา โลกัตถกร
นายเรืองยศ ทองโศภิณ
นางกัลยาณี ทองโศภิณ
นส.ฉลวย บุญมาก
นส.ชมพูนุช พรรคสายชล
นส.กัญญา สุทัศน์
นายณัฐวุฒิ ชื่นชูใจ
ผลงานวิจัยชมเชย
    การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต

 

        รางวัลผลงานวิจัย มสธ. ประจำปี 2554

           -ไม่มี-

 

 

         รางวัลผลงานวิจัย มสธ. ประจำปี 2553

ประเภทรางวัล
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ผลงานวิจัยดี
 
1. แนวความคิดและวิธีการสื่อสารการเมืองในรัชสมัย
    พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง
    พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 2477
รศ.ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค
2. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านด้วยสื่อ
    ICT ในกลุ่มประเทศอาเซียน
รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
รศ.ปิยฉัตร ล้อมชวการ
ผลงานวิจัยชมเชย
1. การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา
    เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา
รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
2. การพัฒนาต้นแบบคลังข้อมูล เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะ
    ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ออกกลางคันของ
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รศ.สำรวย กมลายุตต์
รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์
นางสาวศิวาพร รุขชาติ
3. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์
    ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่
    การศึกษาจังหวัดนนทบุรี
นายภีรวัฒน์ นนทะโชติ
ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
นางสาวทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์

 

        รางวัลผลงานวิจัย มสธ. ประจำปี 2552

           -ไม่มีผู้เสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล-

 

         รางวัลผลงานวิจัย มสธ. ประจำปี 2551

ประเภทรางวัล
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ผลงานวิจัยดี
1. การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการใช้
    ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบการ
    ศึกษาทางไกล
รศ.ดร.อลิสา วานิชดี
รศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล
อ.ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี
ผลงานวิจัยชมเชย
1. การพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ
อ.บุญญฤทธิ์ มุ่งจองกลาง
รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร
รศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก
รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ
2. การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรี
    เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
รศ.สุมนทิพย์ บุญสมบัติ
รศ.วรรณา บัวเกิด
รศ.อุษาวดี จันทรสนธิ
รศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล
รศ.ดร.ประจวบจิตร คำจตุรัส

 

           รางวัลผลงานวิจัย มสธ. ประจำปี 2550

ประเภทรางวัล
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ผลงานวิจัยดี
1. การศึกษาสถานภาพการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
    ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
รศ.ดร.สาคร บุญดาว
รศ.สำรวย กมลายุตต์
รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์
 
2. สถานภาพการจัดโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนใน
    จังหวัดนนทบุรี : กรณีศึกษา 2 โรงเรียนในอำเภอบางกรวย
รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
รศ.ประกายรัตน์ ภัทรธิติ
นางปาลีรัตน์ การดี
นางอินทิรา นาคนัตร์
ผลงานวิจัยชมเชย
1. รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
    ของเครือข่ายองค์กรชุมชน
ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
นางสาวเพ็ญแข ศรีสุทธิกุล
นายปฤษฎา บุญเจือ
นางเยาวลักษณ์ ดวงเนตร
นางพรอนงค์ โตแหยม

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์  0-2504-7594     มือถือ 084-360-5046     โทรสาร 0-2503-4898