วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) [TCI 1]

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร. 02 504 7589


วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ [TCI 1]

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โทร. 08 1810 5394


วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. [TCI 1]

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

โทร.02 504 8503


วารสารการจัดการสมัยใหม่ [TCI 1]

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

โทร. 02 504 8181


วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล (AJODL) [TCI 2 / ACI]

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร. 02 504 7591


วารสารการวัด ประเมินผล สถิติและการวิจัยทางสังคมศาสตร์ [TCI 2]

สำนักทะเบียนและวัดผล

โทร. 02 504 7262


วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช [TCI 2]

สาขาวิชานิติศาสตร์

โทร. 02 504 8361-4


วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช [TCI 2]

สำนักวิชาการ

โทร. 02 504 7521-4


วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [TCI 2]

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

โทร. 02 504 7861


วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. [TCI 3]

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

โทร. 02 504 8386


Journal of Communication for ASEAN

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

โทร. 02 503 3580


วารสารวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม มสธ.

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

โทร. 02 504 8351-3


วารสารเกษตร มสธ.

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

โทร.02 504 8046-9


วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

โทร. 02 504 8196-9