วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) [TCI 1]

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร. 02 504 7589


วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ [TCI 1]

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โทร. 08 1810 5394


วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล (AJODL) [TCI 2 / ACI]

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร. 02 504 7591


วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช [TCI 2]

สำนักวิชาการ

โทร. 02 504 7521-4


วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. [TCI 2]

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

โทร.02 504 8503


วารสารการจัดการสมัยใหม่ [TCI 2]

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

โทร. 02 504 8181


วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช [TCI 2]

สาขาวิชานิติศาสตร์

โทร. 02 504 8361-4


วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [TCI 2]

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

โทร. 02 504 7861


วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. [TCI 3]

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

โทร. 02 504 8386


Journal of Communication for ASEAN

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

โทร. 02 503 3580


วารสารการวัด ประเมินผล สถิติและการวิจัยทางสังคมศาสตร์

สำนักทะเบียนและวัดผล

โทร. 02 504 7262


วารสารวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม มสธ.

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

โทร. 02 504 8351-3


วารสารเกษตร มสธ.

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

โทร.02 504 8046-9


วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

โทร. 02 504 8196-9