| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
เข้าสู่ระบบ
 
อา พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
หลักสูตร :  การพัฒนาเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติด้านน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน ในลุ่มน้ำ ปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน (28/06/65)
ผู้บรรยาย :  รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ

 
หลักสูตร :  การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS (08/06/65)
ผู้บรรยาย :  รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์

 
หลักสูตร :  การวิจัยเชิงนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์และการออกแบบและพัฒนา ข้อเสนอโครงการวิจัย (29/03/65)
ผู้บรรยาย :  รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี

 
หลักสูตร :  การเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ (26/08/64)
ผู้บรรยาย :  ศาสตราจารย์ ดร. บุษบา กนกศิลปธรรม

 
หลักสูตร :  การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน” (07/04/64)
ผู้บรรยาย :  รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
      ศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา แผนวิชิต
      อาจารย์ ดร.วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุล
      อาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์
      อาจารย์ ดร.สุธิดา มณีเอนกคุณ

 
หลักสูตร :  เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน...ง่ายนิดเดียว (17/03/63)
ผู้บรรยาย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง

 
หลักสูตร :  คิดวิจัยให้เป็นนวัตกรรม (16/03/63)
ผู้บรรยาย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง

 
หลักสูตร :  เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
      (27/02/63)
ผู้บรรยาย :  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
      นางสาวรสิกา อังกูร

 
หลักสูตร :  ประสิทธิผลของการสร้างสารและผลิตสื่อด้านอาหารและโภชนาการ
      สำหรับผู้ดูแลและผู้สูงอายุเบาหวาน (28/01/63)
ผู้บรรยาย :  รองศาสตราจารย์ ดร.สำอาง สืบสมาน
      นางสาวทิพย์สุวรรณ เขียวพุ่มพวง

 
หลักสูตร :  การออกแบบการวิจัยและนวัตกรรมด้วยแนวคิด Design Thinking
      (10-11/09/62)
ผู้บรรยาย :  อาจารย์ตรีชิต เมธารัตนโชติ
      อาจารย์อภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง
      อาจารย์ภัทราภรณ์ กันยะมี

 
หลักสูตร :  การพัฒนาต้นกล้านวัตกร (24/04/62)
ผู้บรรยาย :  อาจารย์ ดร.วาริน รัชนานุสรณ์
      ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญหา

 
หลักสูตร :  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) (21-22/01/62)
ผู้บรรยาย :  รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
      รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน

 
หลักสูตร :  การวิจัยแบบผสมผสาน (30/11/61)
ผู้บรรยาย :  รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี