ชื่องานวิจัย
                  ชื่อผู้วิจัย
   * ใส่เฉพาะชื่อหรือนามสกุล
                  วันที่เผยแพร่
  ถึง  
                  ปีที่แล้วเสร็จ
                  สาขาการวิจัย
 
   
รหัสงานวิจัย : 2565_015
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมที่มีการปฏิสัมพันธ์ผ่านแชตบอตเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา
อาจารย์ ดร. ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  23 มิถุนายน 2565
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2565
 จำนวนผู้เข้าชม :  177
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2563_066
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคนิคและเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ทีปประชัย


 สาขาการวิจัย :  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  23 พฤศจิกายน 2563
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2563
 จำนวนผู้เข้าชม :  251
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2563_063
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา


 สาขาการวิจัย :  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  09 พฤศจิกายน 2563
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2563
 จำนวนผู้เข้าชม :  225
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2563_056
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการจัดทำฉลากแสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบสากล GHS
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย


 สาขาการวิจัย :  สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  27 ตุลาคม 2563
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2563
 จำนวนผู้เข้าชม :  231
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2563_051
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมขององค์กรภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชนในการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์


 สาขาการวิจัย :  สาขาสังคมวิทยา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  15 ตุลาคม 2563
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2563
 จำนวนผู้เข้าชม :  229
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2563_008
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูเรื่อง การวัดทักษะในศตวรรษที่ 21
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา
อาจารย์ ดร.อนันดา สัณฐิติวณิชย์

 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  23 มกราคม 2563
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2563
 จำนวนผู้เข้าชม :  362
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2562_059
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลผ่านเครือข่ายสื่อสังคม เรื่องภาวะผู้นำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  16 ธันวาคม 2562
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2562
 จำนวนผู้เข้าชม :  346
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2562_042
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายสำหรับครู เรื่อง การผลิตบทเรียนผ่านเฟซบุ๊ก เพื่อเป็นแหล่งความรู้เสริมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ


 สาขาการวิจัย :  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  09 สิงหาคม 2562
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2562
 จำนวนผู้เข้าชม :  405
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2562_037
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำของผู้นำชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  07 สิงหาคม 2562
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2562
 จำนวนผู้เข้าชม :  358
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2562_036
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเว็บเรื่อง การสอนกลวิธีการอ่าน สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  07 สิงหาคม 2562
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2562
 จำนวนผู้เข้าชม :  387
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2562_026
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้โดยบูรณาการ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล

 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  21 มิถุนายน 2562
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2562
 จำนวนผู้เข้าชม :  405
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2562_024
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับพนักงานครูในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  14 มิถุนายน 2562
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2562
 จำนวนผู้เข้าชม :  393
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2562_016
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูปฐมวัย เรื่อง การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ จาติเสถียร
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หรดาล

 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  07 พฤษภาคม 2562
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2562
 จำนวนผู้เข้าชม :  417
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2562_012
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการในธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ

 สาขาการวิจัย :  สาขาสังคมวิทยา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  04 มีนาคม 2562
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2562
 จำนวนผู้เข้าชม :  484
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2562_006
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง จิตสาธารณะ สำหรับครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย

 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  12 กุมภาพันธ์ 2562
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2562
 จำนวนผู้เข้าชม :  450
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2562_005
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาตำราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลในระดับประถมศึกษา
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  01 กุมภาพันธ์ 2562
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2562
 จำนวนผู้เข้าชม :  440
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2562_004
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเว็บเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านศักยภาพภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีในประเทศไทย
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี จงเจริญ


 สาขาการวิจัย :  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  25 มกราคม 2562
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2562
 จำนวนผู้เข้าชม :  416
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2561_040
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมด้วยชุดฝึกอบรมทางไกล
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  01 ตุลาคม 2561
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2561
 จำนวนผู้เข้าชม :  530
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2561_038
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมโดยบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล

 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  01 ตุลาคม 2561
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2561
 จำนวนผู้เข้าชม :  445
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2561_035
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแกนนำเกษตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุณฑลีย์ บังคะดานรา


 สาขาการวิจัย :  สาขาสังคมวิทยา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  01 ตุลาคม 2561
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2561
 จำนวนผู้เข้าชม :  385
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2561_032
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายจัดการของสหกรณ์การเกษตร
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาวัลย์ ศิลปศร
รองศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรชัย สิงหฤกษ์
อาจารย์ศิริลักษณ์ นามวงศ์
นายสุรเดช อธิคม

 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  18 กรกฎาคม 2561
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2561
 จำนวนผู้เข้าชม :  472
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2561_023
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่องการออกแบบระบบการผลิตและการใช้สื่อการสอนสำหรับครูในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  16 มิถุนายน 2561
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2561
 จำนวนผู้เข้าชม :  478
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2561_013
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการทักษะ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  16 มิถุนายน 2561
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2561
 จำนวนผู้เข้าชม :  492
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2560_062
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับครูสังกัดวิทยาลัยสารพัดช่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรผ่อง มยูขโชติ


 สาขาการวิจัย :  สาขาสังคมวิทยา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  26 ธันวาคม 2560
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2560
 จำนวนผู้เข้าชม :  586
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2560_056
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  26 ธันวาคม 2560
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2560
 จำนวนผู้เข้าชม :  588
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2560_051
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การแนะแนวอาชีพสำหรับครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  15 พฤศจิกายน 2560
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2560
 จำนวนผู้เข้าชม :  562
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2560_050
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่อง การจัดการมลพิษทางเสียงในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์


 สาขาการวิจัย :  สาขาสังคมวิทยา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  15 พฤศจิกายน 2560
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2560
 จำนวนผู้เข้าชม :  540
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2560_044
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การผลิตรายการวิทยุ รูปแบบรายการสารคดี สำหรับครูระดับปฐมวัยในจังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์


 สาขาการวิจัย :  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  04 ตุลาคม 2560
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2560
 จำนวนผู้เข้าชม :  602
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2560_029
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างเครื่องมือวัดค่านิยมไทย
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  04 พฤษภาคม 2560
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2560
 จำนวนผู้เข้าชม :  662
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2560_028
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การประเมินการสอนในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอน
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ทีปประชัย


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  04 พฤษภาคม 2560
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2560
 จำนวนผู้เข้าชม :  634
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2560_027
ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับครูสังคมศึกษา
ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  03 พฤษภาคม 2560
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2560
 จำนวนผู้เข้าชม :  678
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2560_026
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล สำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้มโนมติในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  02 พฤษภาคม 2560
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2560
 จำนวนผู้เข้าชม :  707
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2560_020
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  03 เมษายน 2560
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2560
 จำนวนผู้เข้าชม :  569
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2560_018
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องการผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับครูประถมศึกษาโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  03 เมษายน 2560
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2560
 จำนวนผู้เข้าชม :  570
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2559_038
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง การพูดและการอ่านในวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี ยหะกร


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  26 ธันวาคม 2559
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2559
 จำนวนผู้เข้าชม :  628
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2559_031
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา หน้าที่พลเมืองและค่านิยมหลัก 12 ประการให้แก่นักเรียน
ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  19 ธันวาคม 2559
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2559
 จำนวนผู้เข้าชม :  565
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2559_018
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อเพื่อการฝึกอบรมทางไกลเรื่องการจัดทำฉลากเคมีภัณฑ์ในบ้านเรือนตามระบบสากล GHS
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย


 สาขาการวิจัย :  สาขาสังคมวิทยา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  09 ธันวาคม 2559
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2559
 จำนวนผู้เข้าชม :  481
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2559_008
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสำนึกความรักชาติให้เกิดแก่นักเรียน โดยใช้เนื้อหาและแหล่งวิทยาการทางประวัติศาสตร์ สำหรับครูสังคมศึกษา
ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  02 ธันวาคม 2559
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2559
 จำนวนผู้เข้าชม :  521
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2558_055
ชื่องานวิจัย : การออกแบบระบบการเรียนการสอนที่ยึดสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง และสื่อภาพเป็นหลัก สำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  12 กุมภาพันธ์ 2558
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2558
 จำนวนผู้เข้าชม :  337
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2558_047
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง อุทกภัยจากน้ำป่าสำหรับโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  30 มีนาคม 2558
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2558
 จำนวนผู้เข้าชม :  328
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2558_041
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการสอน สำหรับครูเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ สาธิต วิมลคุณารักษ์


 สาขาการวิจัย :  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  01 ธันวาคม 2558
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2558
 จำนวนผู้เข้าชม :  344
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2558_035
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร


 สาขาการวิจัย :  สาขาสังคมวิทยา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  04 ตุลาคม 2558
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2558
 จำนวนผู้เข้าชม :  373
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2558_034
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิจัยการเรียนการสอน
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา จุ้ยม่วงศรี

 สาขาการวิจัย :  สาขาสังคมวิทยา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  03 พฤศจิกายน 2558
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2558
 จำนวนผู้เข้าชม :  346
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2558_033
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง การวิจัยทางการบริหารการศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี จงเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ดวงแก้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์

 สาขาการวิจัย :  สาขาสังคมวิทยา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  24 กุมภาพันธ์ 2559
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2558
 จำนวนผู้เข้าชม :  347
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2558_028
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การสื่อสารการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับครู สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  01 ธันวาคม 2558
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2558
 จำนวนผู้เข้าชม :  354
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2558_024
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง อุทกภัยจากน้ำป่า สำหรับโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  01 มีนาคม 2558
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2558
 จำนวนผู้เข้าชม :  348
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2558_019
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ


 สาขาการวิจัย :  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  19 มีนาคม 2558
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2558
 จำนวนผู้เข้าชม :  457
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2558_018
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง มอญร้องไห้
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
รองศาสตราจารย์ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
นางสาวอัมพร อู่รัชตมาศ

 สาขาการวิจัย :  สาขาสังคมวิทยา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  06 พฤศจิกายน 2558
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2558
 จำนวนผู้เข้าชม :  439
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2558_011
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานทางด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี


 สาขาการวิจัย :  สาขาสังคมวิทยา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  09 ธันวาคม 2558
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2558
 จำนวนผู้เข้าชม :  453
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2557_032
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลการรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาทางไกล : ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับมหาวิทยาลัยเปิดประเทศญี่ปุ่น
ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์


 สาขาการวิจัย :  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  08 เมษายน 2557
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2557
 จำนวนผู้เข้าชม :  324
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2557_029
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบสำหรับครู
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ทีปประชัย


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  25 กันยายน 2557
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2557
 จำนวนผู้เข้าชม :  338
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2557_023
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้รูปแบบ STOU e-Learning Instructional Design Model
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
รองศาสตราจารย์สำรวย กมลายุตต์
รองศาสตราจารย์วราภรณ์ อุปลาคม
รองศาสตราจารย์พัชรา อิงคนินันท์
รองศาสตราจารย์อมรมาศ คงธรรม
อาจารย์ ดร.มนต์ชัย พงศ์กรนฤวงษ์

 สาขาการวิจัย :  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  10 พฤศจิกายน 2557
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2557
 จำนวนผู้เข้าชม :  313
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2557_021
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การพัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างผู้ปกครอง ครูและผู้เรียน
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ปาริฉัตร ช้างสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพิชญ์ วรรณภาส

 สาขาการวิจัย :  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  26 กันยายน 2557
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2557
 จำนวนผู้เข้าชม :  327
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2557_018
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสาระร่วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา
ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  26 กันยายน 2557
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2557
 จำนวนผู้เข้าชม :  325
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2557_017
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำทีมงานสำหรับแกนนำของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย
รองศาสตราจารย์ ดร.อารี ชีวเกษมสุข
อาจารย์สุพัตรา มะปรางหวาน
อาจารย์วณิภา ทับเที่ยง

 สาขาการวิจัย :  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  01 สิงหาคม 2557
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2557
 จำนวนผู้เข้าชม :  316
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2557_012
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพและปริมณฑล
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  21 พฤศจิกายน 2557
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2557
 จำนวนผู้เข้าชม :  341
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2557_008
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี จำปาทอง


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  11 ธันวาคม 2557
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2557
 จำนวนผู้เข้าชม :  375
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2557_001
ชื่องานวิจัย : การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส
ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  04 กุมภาพันธ์ 2557
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2557
 จำนวนผู้เข้าชม :  438
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2556_025
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสำหรับครูสังคมศึกษา
ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  01 เมษายน 2556
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2556
 จำนวนผู้เข้าชม :  316
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2556_024
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสาระหน้าที่พลเมือง
ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  01 เมษายน 2556
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2556
 จำนวนผู้เข้าชม :  330
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2556_020
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล การรู้สารสนเทศสำหรับครูบรรณารักษ์
ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์


 สาขาการวิจัย :  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  30 ตุลาคม 2556
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2556
 จำนวนผู้เข้าชม :  316
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2556_018
ชื่องานวิจัย : โครงการ การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครู สังคมศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนพหุวัฒนธรรมให้กับผู้เรียนในสถานศึกษา
ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล


 สาขาการวิจัย :  สาขาสังคมวิทยา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  01 เมษายน 2556
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2556
 จำนวนผู้เข้าชม :  339
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2556_017
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง หลักการสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  05 เมษายน 2556
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2556
 จำนวนผู้เข้าชม :  321
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2556_016
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูและผู้ปกครอง เรื่อง กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจและความสามารถในการสื่อสารของเด็กสมาธิสั้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์


 สาขาการวิจัย :  สาขาสังคมวิทยา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  01 ธันวาคม 2556
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2556
 จำนวนผู้เข้าชม :  332
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2555_039
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล


 สาขาการวิจัย :  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  03 สิงหาคม 2555
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2555
 จำนวนผู้เข้าชม :  316
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2555_030
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการจัดการเรียนรู้สำหรับครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านออกเขียนได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี ยหะกร


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  20 กรกฎาคม 2555
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2555
 จำนวนผู้เข้าชม :  333
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2555_017
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องการผลิตชุดการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับครู
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์

 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  07 มีนาคม 2555
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2555
 จำนวนผู้เข้าชม :  483
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2554_046
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง ระบบบริการปรึกษาสำหรับครูที่ปรึกษา
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง

 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  30 ตุลาคม 2556
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2554
 จำนวนผู้เข้าชม :  290
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2554_038
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา มัคคสมัน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผลโยธิน
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หรดาล

 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  31 ตุลาคม 2556
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2554
 จำนวนผู้เข้าชม :  302
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2554_034
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้สถิติ เพื่อการวิจัยสำหรับครู
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล
รองศาสตราจารย์อุษาวดี จันทรสนธิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์

 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  30 ตุลาคม 2556
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2554
 จำนวนผู้เข้าชม :  312
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2554_023
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบ e-Training เรื่องการให้บริการในศูนย์บริการรถยนต์
ผู้วิจัย : นายวรวัช เลิศธนาผล
นายเมธี ปิยะคุณ
นางวราภรณ์ ดำรงรัตน์
นางภัสชญนิษฐ์ วิทยาธีรรัตน์
นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์

 สาขาการวิจัย :  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  30 ตุลาคม 2556
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2554
 จำนวนผู้เข้าชม :  288
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2551_012
ชื่องานวิจัย : ชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว : จังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา วานิชดี
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.โสฬศา สาตพร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ

 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  01 มีนาคม 2551
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2551
 จำนวนผู้เข้าชม :  302
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2549_015
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบ E-TRAINING : การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร
นายสุชาติ ใจสุภาพ
นายเมธี ปิยะคุณ
นางวราภรณ์ ดำรงรัตน์
นายวัชรินทร์ หาดทวายกาญจน์
นางสันติมา ศรีสังข์สุวรรณ

 สาขาการวิจัย :  สาขาสังคมวิทยา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  27 พฤศจิกายน 2549
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2549
 จำนวนผู้เข้าชม :  300
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2548_011
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล เรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
รองศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
รองศาสตราจารย์ภณิดา มาประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร

 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  01 เมษายน 2549
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2548
 จำนวนผู้เข้าชม :  304
 
 

จำนวนงานวิจัย
74
เรื่อง