ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2565_010
          การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารแปรรูปของสินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว และระดับ 4 ดาว ในจังหวัดราชบุรี

          Quality Development in Food Products and Processed Food Products of One Tumbon One Product Champion at a Five-Star Rating and a Four-Star Rating in Ratchaburi Province

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
          วันที่เผยแพร่ 11 เมษายน 2565
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม อิงรูปแบบวิจัย)
          ปีที่ได้รับทุน 2557
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          คำสำคัญ
          การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารแปรรูป หลักเกณฑ์ของ GMP/ข้อกำหนด GMP product quality development, One Tambon One Product Champion food products and processed food products, GMP criteria/GMP requirements
 
                   บทคัดย่อ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก