ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2565_023
          การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับผู้ประกอบการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          Feasibility Study for the Graduate Program, Master of Economics, Major in Applied Economics for Entrepreneur, School of Economics, Sukhothai Thammathirat Open University

          ผู้วิจัย

อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร
อาจารย์ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร
อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค
อาจารย์ ดร.อดิเรก วัชรพัฒนกุล
          วันที่เผยแพร่ 08 สิงหาคม 2565
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          ปีที่ได้รับทุน 2563
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย -
          ประเภทงานวิจัย -
          คำสำคัญ
          -