ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2565_034
          นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนกับปัญหาดุลการค้าในประเทศไทย

          Exchange Rate Policy and Trade Balance Problems in Thailand

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
          วันที่เผยแพร่ 31 ตุลาคม 2565
          แหล่งทุน ทุนวิจัยวิชาการ
          ปีที่ได้รับทุน 2563
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          คำสำคัญ
          อัตราแลกเปลี่ยน, ดุลการค้า, เงื่อนไขมาร์แชลล์-เลอร์เนอร์ ,และ J Curve,: Exchange rate, Trade balance, Marshall-Lerner condition, and J Curve
 
                   บทคัดย่อ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก