ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2565_041
          ผลกระทบของหนี้ครัวเรือนต่อเสถียรภาพทางการเงินและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

          The Impact of Household Debt on Thailand’s Financial Stability and Economic Growth

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
          วันที่เผยแพร่ 19 ธันวาคม 2565
          แหล่งทุน ทุนวิจัยวิชาการ
          ปีที่ได้รับทุน 2564
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          คำสำคัญ
          หนี้ครัวเรือน หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ Household Debt, Non-performing Loan and Economic Growth
 
                   บทคัดย่อ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก