ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2566_007
          การกำหนดราคาค่าผ่านทางที่ชดเชยผลกระทบภายนอกต่อสังคมของโครงการมอเตอร์เวย์สายนครปฐม - ชะอำ

          Toll-Pricing Compensation for the Externality on Society of the Nakhon Pathom – Cha Am Intercity Motorway Project

          ผู้วิจัย

อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข
อาจารย์วุฒิภาค พูลบัว
          วันที่เผยแพร่ 10 พฤษภาคม 2566
          แหล่งทุน ทุนวิจัยวิชาการ
          ปีที่ได้รับทุน 2564
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          คำสำคัญ
          มอเตอร์เวย์,ค่าผ่านทาง,ผลกระทบภายนอกต่อสังคม,การจำลองสถานการณ์,ราคาเงา,Motorway, Toll, Externalities,State preference,Shadow price
 
                   บทคัดย่อ    
                   กิตติกรรมประกาศ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   ภาคผนวก    
                   บรรณานุกรม