ชื่องานวิจัย
                  ชื่อผู้วิจัย
   * ใส่เฉพาะชื่อหรือนามสกุล
                  วันที่เผยแพร่
  ถึง  
                  ปีที่แล้วเสร็จ
                  สาขาการวิจัย
                  คำสำคัญ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  เทคโนโลยีความจริงเสมือนเพื่อการสอนปฏิบัติการด้านการพิมพ์สามมิติ
     รหัสงานวิจัย : 2565_043
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 21 ธันวาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 20
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมแบบออนไลน์เพื่อเสริมการเรียนการสอนในชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_042
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 21 ธันวาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 21
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ผลกระทบของหนี้ครัวเรือนต่อเสถียรภาพทางการเงินและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2565_041
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 19 ธันวาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 16
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาแพลตฟอร์ม “STOU Media for all” สำหรับการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_040
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 15 ธันวาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 19
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์
อาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาแชทบอทเพื่อตอบคำถามแบบอัตโนมัติสำหรับนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_039
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 14 ธันวาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 38
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายของประเทศไทยต่อการเข้าเป็นภาคีกรรมสารเจนีวาแห่งความตกลงลิสบอนว่าด้วยเครื่องหมายแหล่งกำเนิดและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
     รหัสงานวิจัย : 2565_038
     สาขาการวิจัย : สาขานิติศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 14 ธันวาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 13
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน เดชภิรัตนมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาตุรนต์ บุณยธนะ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการเป็นกลไกการพัฒนา จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้
     รหัสงานวิจัย : 2565_037
     สาขาการวิจัย : สาขานิติศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 ธันวาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 24
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้บนระบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_036
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 10 พฤศจิกายน 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 53
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ออนไลน์แบบมีส่วนร่วมบนฐานสิ่งแวดล้อมชุมชน
     รหัสงานวิจัย : 2565_035
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 พฤศจิกายน 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 37
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์สุรัชดา สุบรรณ ณ อยุธยา

     
ข้อมูลงานวิจัย
  นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนกับปัญหาดุลการค้าในประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2565_034
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 31 ตุลาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 29
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  แนวทางการพัฒนารูปแบบการอาบป่าในบริบทของการท่องเที่ยวในประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2565_033
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 31 ตุลาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 26
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.รชพร จันทร์สว่าง
อาจารย์ ดร.สุธิดา มณีอเนกคุณ
ดร.รสิกา อังกูร
นางทิพวัน ถือคำ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรในยุคดิจิทัล
     รหัสงานวิจัย : 2565_032
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 25 ตุลาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 31
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร
อาจารย์จิราพร ว่องไววิริยะ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การร่วมกันผลิตและนโยบายด้านความมั่นคง: พหุกรณีศึกษาด้านนโยบายการจัดการน้ำ
     รหัสงานวิจัย : 2565_031
     สาขาการวิจัย : สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 25 ตุลาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 24
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.สุวิดา นวมเจริญ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับระบบรับรองผลการเรียนแบบไมโคร
     รหัสงานวิจัย : 2565_030
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 19 ตุลาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 27
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์
นายอำนาจ ธรรมกิจ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบรายการพอดคาสต์เพื่อการเรียนรู้ สำหรับการศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_029
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 18 ตุลาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 27
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์
อาจารย์ ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การกำกับเนื้อหาอินเทอร์เน็ตของรัฐ
     รหัสงานวิจัย : 2565_028
     สาขาการวิจัย : สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 กันยายน 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 50
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การต่อสู้เรียกร้องสิทธิของคนในพื้นที่แย่งยึดโดยรัฐ : กรณีพื้นที่แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่หนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     รหัสงานวิจัย : 2565_027
     สาขาการวิจัย : สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 กันยายน 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 56
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ สิทธิ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา
     รหัสงานวิจัย : 2565_026
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 25 สิงหาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 49
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  สถานการณ์ ปัญหา และอนาคตของการให้บริการ OTT ในประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2565_025
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 สิงหาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 55
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาตัวชี้วัดความสุขด้านการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาระบบเปิดของไทย
     รหัสงานวิจัย : 2565_024
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 สิงหาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 46
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ธัญสินี เล่าสัม

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับผู้ประกอบการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_023
     สาขาการวิจัย : -
     มีชุดฝึกอบรมฯ :
     วันที่เผยแพร่ : 08 สิงหาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 46
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร
อาจารย์ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร
อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค
อาจารย์ ดร.อดิเรก วัชรพัฒนกุล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิงแบบมีปฏิสัมพันธ์ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
     รหัสงานวิจัย : 2565_022
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 สิงหาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 135
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย
อาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาโมเดลการผลิตชุดการเรียนทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เรื่องฝึกปฏิบัติการนวดไทย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_021
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 18 กรกฎาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 66
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
รองศาสตราจารย์ชนิดา พิทักษ์สฤษดิ์
รองศาสตราจารย์นภาภรณ์ ปาลวัฒน์วิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภนิตา สุดสวาสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ ลี้สยาม
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง
     รหัสงานวิจัย : 2565_020
     สาขาการวิจัย : สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 04 กรกฎาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 45
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ธโสธร ตู้ทองคำ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาตำราเสียงสรุปเนื้อหาแบบบูรณาการหน่วยเพื่อเป็นสื่อเสริมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
     รหัสงานวิจัย : 2565_019
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 04 กรกฎาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 55
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์
อาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาผู้สูงอายุในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_018
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 มิถุนายน 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 98
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ จำแนกสาร

     
ข้อมูลงานวิจัย
  นวัตกรรมทางจิตวิทยาแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2565_017
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 23 มิถุนายน 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 75
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม
รองศาสตราจารย์ พลตรีหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ
อาจารย์ ดร.ฐิติกรณ์ ยาวิไชย จารึกศิลป์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การปฏิรูประบบจัดเก็บข้อมูลและการจำแนกประเภทอาชญากรรมการเงินที่สำคัญเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2565_016
     สาขาการวิจัย : สาขานิติศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 23 มิถุนายน 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 55
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา แผนวิชิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา เมืองถ้ำ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมที่มีการปฏิสัมพันธ์ผ่านแชตบอตเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_015
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 23 มิถุนายน 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 220
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา
อาจารย์ ดร. ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาสมรรถนะอาชีพของผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสาน
     รหัสงานวิจัย : 2565_014
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 13 มิถุนายน 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 86
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_013
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 13 มิถุนายน 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 58
     
  ผู้วิจัย : นายพีรวิชญ์ รุ่งเจริญ
นายณรงค์ฤทธิ์ มีเสม
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความท้าทายขององค์กรการแข่งขันทางการค้าภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560: ศึกษากรณีคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2565_012
     สาขาการวิจัย : สาขานิติศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 18 เมษายน 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 92
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทอิงรูปแบบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2552-2557
     รหัสงานวิจัย : 2565_011
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 12 เมษายน 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 83
     
  ผู้วิจัย : นางสาวจีรามร หัสเนตร

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารแปรรูปของสินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว และระดับ 4 ดาว ในจังหวัดราชบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2565_010
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 เมษายน 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 78
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรวิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_009
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 เมษายน 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 82
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.พิศุทธิภา เมธีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร จารุรังษี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาระบบสนับสนุนการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าด้วยสื่อโสตทัศน์ผ่าน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_008
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 เมษายน 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 124
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
อาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาโมเดลการวัดและเครื่องมือวัดออนไลน์ ความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_007
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 มีนาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 63
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ศุกลรัตน์ อิงชาติเจริญ
อาจารย์ ดร.ธัญสินี เล่าสัม
     
ข้อมูลงานวิจัย
  สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและความเป็นพิษของกระเจี๊ยบเขียวต่อเซลล์เพาะเลี้ยง
     รหัสงานวิจัย : 2565_006
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 มีนาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 90
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญารัช ชาลีผาย
อาจารย์ ดร.ภัทราวรรณ คำบุญเรือง
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินระบบสอบกลางภาคของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_005
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 21 มีนาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 74
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี จิระโร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อังศุโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ทีปประชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ
อาจารย์ จ.อ.ชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์
อาจารย์ ดร.ธัญสินี เล่าสัม
อาจารย์ปิยนาฏ สิทธิฤทธิ์
อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ จำแนกสาร
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ เกิดศรี
อาจารย์ ดร.สุพรรษา หลังประเสริฐ
อาจารย์ ดร.รัชกฤช ธนพัฒนดล
อาจารย์ ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว
อาจารย์ ดร.สฤษฏ์เทพ สุขแก้ว
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ แก้วเกาะสะบ้า
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้สื่อสังคม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_004
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 17 มีนาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 80
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย


จำนวนงานวิจัย
977
เรื่อง

        จำนวน 25 หน้า : 1 [ 2 ] [ 3 ]  ... ถัดไป หน้าสุดท้าย >>