1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
          หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่
          ผลงานการวิจัย พ.ศ.2558
   
      
          2.  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
          หลักเกณฑ์การบริหารจัดการวารสาร
          อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2558
   
      
          3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
          หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานวิจัย
          พ.ศ.2558
   
      
         4. ประกาศเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น”
          เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
          นักวิจัยรุ่นใหม่ เครือข่ายวิจัย
          “ประชาชื่น” สายสังคมศาสตร์และ
          สายวิทยาศาสตร์
   
      
 
          1. แบบแสดงความประสงค์เสนอผลงาน
          วิจัยเพื่อขอรับรางวัล ผลงานวิจัย
          ประจำปี 2566
   
      
          2. แบบฟอร์มขอรับเงินสมนาคุณการ
          เผยแพร่ ผลงานวิจัย
   
      
          3. แบบกรอกข้อมูลงานวิจัยที่นำไป
          เผยแพร่ / การใช้ประโยชน์ ปี 2565
   
      
         4. แบบฟอร์มกรอกประวัติสำหรับ
          พิจารณาคัดเลือกนักวิจัยรุ่นใหม่
          เครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น”
          สายสังคมศาสตร์และสายวิทยาศาสตร์
   
      
 
          1. ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
          ปี 2564