1. ผู้ส่งบทความจะต้องลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่ ird.stou.ac.th/stouconference
2. ผู้ส่งบทความที่เป็นนิสิต/นักศึกษา ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักลงนามในแบบฟอร์ม
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา จะส่งบทความเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา เมื่อได้รับการชำระ
ค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความเรียบร้อยแล้ว โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้
          3.1 การเลือกกลุ่มการนำเสนอผลงานที่เหมาะสม
          3.2 บทความจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิตามความเชี่ยวชาญ และได้รับความ
                เห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ใน 3 คน จึงจะผ่านเกณฑ์
          3.3 ผู้วิจัยจะถูกตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในกรณีต่อไปนี้
                1) ไม่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มีเหตุอันควร
                2) เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังว่าบทความเคยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดที่หนึ่ง มาก่อน
                    มาก่อน ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม
4. ผู้ส่งบทความจะเป็นผู้รับผิดชอบการตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคำในบทความของตนเอง
5. บทความที่ส่งเข้ามาจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และรูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
6. ส่งบทความและชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความ  (ภายใน 1 สัปดาห์ หลังทำการลงทะเบียน)
    หมดเขตส่งบทความวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
7. ผู้ส่งบทความต้องมานำเสนอบทความวิจัยด้วยตนเองในวันงาน
    หากไม่สามารถมานำเสนอบทความด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยจะไม่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความในครั้งนี้
    และจะทำหนังสือแจ้งไปยังสถาบัน/หน่วยงานต้นสังกัดของท่านต่อไป

หากบทความไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด
คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณา บทความดังกล่าว

Download
แบบฟอร์มการส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
“มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ประจำปี 2563”