มสธ. วิจัย - ติดต่อเรา
     





 

    1. นางสาวรสิกา  อังกูร                           นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
      (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย)
    2. นางอินทิรา  นาคนัตร์                          นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
    3. นางพรอนงค์  โตแหยม                        นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
    4. นางลัคนา  พูลเจริญ                           นักวิจัย
    5. นายสุรเดช  อธิคม                              นักวิจัย
    6. นางสาวสุจิตรา  น้อยจินดา                     ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
        ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย
        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
        9/9 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
        จังหวัดนนทบุรี 11120
                   0 2504 7589
            084 360 5046
                   0 2503 4898
                   stouconference@gmail.com