มสธ. วิจัย - อัตราค่าลงทะเบียน
     

 


 
ค่าลงทะเบียน
    อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัย
                 - บุคคลทั่วไป (คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป) ชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 2,500 บาท  
                   ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 หลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 3,000 บาท
                 - นักศึกษา มสธ. ชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 2,000 บาท ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
                    หลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 2,500 บาท
                 - บุคลากร มสธ. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
                    โดยจะเปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็ม จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
    อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
                 - นักศึกษา มสธ. จำนวน 300 บาท
                 - บุคคลทั่วไป จำนวน 500 บาท
                 - บุคลากร มสธ. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 
วิธีการชำระเงิน
   ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองทองธานี
   ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่บัญชี 147-1-03636-7 พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรสาร 0 2503 4898
   หรือทางอีเมล์ stouconference@gmail.com
 
   ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ชำระเงินภายใน 1 สัปดาห์หลังทำการลงทะเบียน
   ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ชำระเงินภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
 
   (โปรดเก็บหลักฐานตัวจริงมาแสดงในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 พร้อมรับใบสำคัญรับเงิน)
 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี