มสธ. วิจัย - ข้อมูลที่พัก
     

 


    ข้อมูลที่พัก
   อาคารสัมมนา 1

ประเภทห้องพัก

บุคลากรภายในและนักศึกษา

หน่วยงานภายนอก

ห้องพัก 1-2 คน

480 บาท

600 บาท

ห้องชุด

1,200 บาท

1,500 บาท

   อาคารสัมมนา 2

ประเภทห้องพัก

บุคลากรภายในและนักศึกษา

หน่วยงานภายนอก

ห้องพัก 1-2 คน

600 บาท

840 บาท

ห้องชุด

1,200 บาท

1,500 บาท

   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ประเภทห้องพัก

บุคลากรภายในและนักศึกษา

หน่วยงานภายนอก

ห้องพัก 4 เตียง

1,000 บาท/ห้อง

1,200 บาท/ห้อง

ห้องพักแบบเตียงคู่

                                  750 บาท

850 บาท

ห้องชุดพิเศษ

-

-

 

สามารถติดต่อได้ที่
ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-8711, 0-2504-8713  และ 0-2504-8716 หมายเลขโทรสาร 0-2503-3594

http://www.stou.ac.th/Seminar/index.html