ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2560_033
          มาตรฐานการรับรองคุณภาพข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบันที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยไทย

          Research Data Quality Accreditation Standards in Institutional Repositories that are Appropriate for Thai Universities

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน
          วันที่เผยแพร่ 07 มิถุนายน 2560
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          คำสำคัญ
          มาตรฐานการรับรองคุณภาพ , การจัดการข้อมูลวิจัย , คลังสารสนเทศสถาบัน , มหาวิทยาลัยไทย , Research Data Quality Accreditation Standards, Institutional Repositories, Thai Universities
 
                   บทคัดย่อ    
                   คำนำ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก