ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_057
          แบบจำลองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย: หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย

          Exchange Rate Model and Interest Rate : Evidence from Thailand

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส
          วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          คำสำคัญ
          แบบจำลองอัตราแลกเปลี่ยน เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเสมอภาค ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ARIMA Exchange Rate Model, Interest Rate Parity Condition, Cointegration Relationship, ARIMA Model
 
                   2561_057