ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_068
          การปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

          The Data-Driven Science Education Reform Project for Improving Quality of Secondary School Science Instruction

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
          วันที่เผยแพร่ 07 พฤศจิกายน 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          คุณภาพการสอนวิทยาศาสตร์ คุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การปฏิรูปด้วยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลระดั บมัธยมศึกษา Science Education, Science Instructional Quality, Data-Driven Reform, High School Level
 
                   2561_068