ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_076
          การดูแลครอบครัวเด็กป่วยโรคมะเร็ง : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

          Caring for Families of Children with Cancer : A Systematic Review

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมัจฉรา มานะชีวกุล
          วันที่เผยแพร่ 26 พฤศจิกายน 2561
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
          ประเภทงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
          คำสำคัญ
          การดูแลครอบครัว, เด็กป่วย, โรคมะเร็ง, การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, Caring for Families, Children with Cancer, Systematic Review
 
                   2561_076