ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2562_001
          ผลของการใช้โปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมต่อพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

          The Effect of Using Holistic Health Care Program to Health Behavior and Quality of Life among the Elderly in Chonburi Province

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ น้อยวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย
          วันที่เผยแพร่ 10 มกราคม 2562
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม อิงรูปแบบวิจัย)
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          คำสำคัญ
          โปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม, พฤติกรรมสุขภาพ, คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ, Holistic health care program , Health behaviors , Quality of life , Elderly
 
                   บทคัดย่อ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก    
                   ประวัติผู้วิจัย