ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2562_003
          การพัฒนาวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกราฟิกสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          Development of Video Interactive Infographics Online for Undergraduate Students School of Economics , Sukhothai Thammathirat Open University

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช
อาจารย์ ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์
          วันที่เผยแพร่ 12 มกราคม 2562
          แหล่งทุน ทุนวิจัยวิชาการ
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          คำสำคัญ
          วิดีโอปฏิสัมพันธ์, อินโฟกราฟิก, video interactive, infographics
 
                   กิตติกรรมประกาศ    
                   บทคัดย่อ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก