ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2562_010
          คุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาจากมุมมองนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์

          Qualities of Public Services with Digital Technologies and Factors Affecting Qualities of Public Services with Digital Technologies of Higher Education Institutions from Public Policy and Stategic Management Perspectives

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา ศิริวรรณ
          วันที่เผยแพร่ 01 มีนาคม 2562
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          คำสำคัญ
          คุณภาพการบริการสาธารณะ, เทคโนโลยีดิจิทัล, สถาบันอุดมศึกษา, นโยบายสาธารณะ, การจัดการเชิงกลยุทธ์, Public Service Qualities, Digital Technologies, Higher Education Instutions, Public Policy, Strategic Management
 
                   บทคัดย่อ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก    
                   ภาคผนวก    
                   ประวัติผู้วิจัย