ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2562_043
          แนวทางการกำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยเปิดในเอเชีย

          The Research Data Management Policy Guidelines in the Open Universities in Asia

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน
          วันที่เผยแพร่ 09 สิงหาคม 2562
          แหล่งทุน ทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          คำสำคัญ
          แนวทางการกำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลวิจัย, มหาวิทยาลัยเปิดในเอเชีย, Research Data Policy Guidelines, Open University in Asia
 
                   บทสรุปผู้บริหาร    
                   บทคัดย่อ    
                   คำนำ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก