ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2562_050
          การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียความจริงเสมือนสำหรับการนวดไทยเพื่อบำบัดโรค

          Development of Augmented Reality Multimedia for Thai Massage Therapy

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์อภิญญา สนกนก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช
          วันที่เผยแพร่ 28 ตุลาคม 2562
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
          คำสำคัญ
          สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย, ความจริงเสมือน, การนวดไทยเพื่อบำบัดโรค, instructional multimedia, augmented reality, Thai massage therapy
 
                   บทคัดย่อ    
                   กิตติกรรมประกาศ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   อ้างอิง    
                   ภาคผนวก