ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2562_053
          การสังเคราะห์งานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับการบริหารกิจการสื่อสาร

          A Synthesis of International Research on Media Management

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท
          วันที่เผยแพร่ 29 ตุลาคม 2562
          แหล่งทุน ทุนวิจัยวิชาการ
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
          คำสำคัญ
          การสังเคราะห์งานวิจัย, การบริหารกิจการสื่อสาร, งานวิจัยต่างประเทศ, research synthesis, media management, international research
 
                   บทคัดย่อ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก