ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2562_054
          การเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย

          The Readiness of Industrial Business Sector towards Industrial 4.0 in Thailand

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ
อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเดช หวังทอง
อาจารย์กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
          วันที่เผยแพร่ 12 พฤศจิกายน 2562
          แหล่งทุน ทุนวิจัยวิชาการ
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
          ประเภทงานวิจัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
          คำสำคัญ
          การเตรียมความพร้อม, ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรม 4.0, The Readiness, Industrial Business Sector, Industrial 4.0
 
                   บทคัดย่อ    
                   กิตติกรรมประกาศ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก