ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2563_014
          การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทด้วยการศึกษาทางไกล

          Developing a Model of Providing Knowledge for Promoting Quality of Life of Elderly People in Rural Areas by Distance Education

          ผู้วิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
          วันที่เผยแพร่ 31 มีนาคม 2563
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          รูปแบบการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ, ความแข็งแกร่งทางจิตใจ, เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย, Integrated group counseling model, Psychological hardiness, Children with physical disabilities
 
                   คำนำ    
                   บทคัดย่อ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก