ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2563_020
          การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้การพัฒนาบทเรียนร่วมกันในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี

          The Development of Teachers Competency on Learning Management by Using the Lesson Study of Elementary Schools in Nonthaburi Province

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี ยหะกร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ จาติเสถียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตวรรณ มีสมสาร
          วันที่เผยแพร่ 19 พฤษภาคม 2563
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม อิงรูปแบบวิจัย)
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน, สมรรถนะการจัดการเรียนรู้, แนวปฏิบัติที่ดี, ประถมศึกษา, Lesson Study, Teachers Competencies on Learning Management, Best practices for the implementation, Elementary Schools
 
                   บทคัดย่อ    
                   กิตติกรรมประกาศ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก