ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2563_042
          การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน

          Development of Communication Model for Sustainable Agro-Tourism Extension

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง
อาจารย์เพชร ทวีวงษ์
          วันที่เผยแพร่ 15 กันยายน 2563
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
          คำสำคัญ
          การสื่อสาร, การส่งเสริม, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, รูปแบบ, Communication, Extension, Agro-tourism, Model
 
                   บทคัดย่อ    
                   กิตติกรรมประกาศ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก