ชื่องานวิจัย
                  ชื่อผู้วิจัย
   * ใส่เฉพาะชื่อหรือนามสกุล
                  วันที่เผยแพร่
  ถึง  
                  ปีที่แล้วเสร็จ
                  สาขาการวิจัย
                  คำสำคัญ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  สถานการณ์ ปัญหา และอนาคตของการให้บริการ OTT ในประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2565_025
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 สิงหาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 2
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาตัวชี้วัดความสุขด้านการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาระบบเปิดของไทย
     รหัสงานวิจัย : 2565_024
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 สิงหาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 4
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ธัญสินี เล่าสัม

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับผู้ประกอบการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_023
     สาขาการวิจัย : -
     มีชุดฝึกอบรมฯ :
     วันที่เผยแพร่ : 08 สิงหาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 1
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร
อาจารย์ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร
อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค
อาจารย์ ดร.อดิเรก วัชรพัฒนกุล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิงแบบมีปฏิสัมพันธ์ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
     รหัสงานวิจัย : 2565_022
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 สิงหาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 9
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย
อาจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาโมเดลการผลิตชุดการเรียนทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เรื่องฝึกปฏิบัติการนวดไทย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_021
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 18 กรกฎาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 9
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
รองศาสตราจารย์ชนิดา พิทักษ์สฤษดิ์
รองศาสตราจารย์นภาภรณ์ ปาลวัฒน์วิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภนิตา สุดสวาสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ ลี้สยาม
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การขยายอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยสีจิ้นผิง
     รหัสงานวิจัย : 2565_020
     สาขาการวิจัย : สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 04 กรกฎาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 14
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ธโสธร ตู้ทองคำ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาตำราเสียงสรุปเนื้อหาแบบบูรณาการหน่วยเพื่อเป็นสื่อเสริมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
     รหัสงานวิจัย : 2565_019
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 04 กรกฎาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 11
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์
อาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาผู้สูงอายุในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_018
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 มิถุนายน 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 38
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ จำแนกสาร

     
ข้อมูลงานวิจัย
  นวัตกรรมทางจิตวิทยาแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2565_017
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 23 มิถุนายน 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 18
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม
รองศาสตราจารย์ พลตรีหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ
อาจารย์ ดร.ฐิติกรณ์ ยาวิไชย จารึกศิลป์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การปฏิรูประบบจัดเก็บข้อมูลและการจำแนกประเภทอาชญากรรมการเงินที่สำคัญเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2565_016
     สาขาการวิจัย : สาขานิติศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 23 มิถุนายน 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 12
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา แผนวิชิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา เมืองถ้ำ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมที่มีการปฏิสัมพันธ์ผ่านแชตบอตเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_015
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 23 มิถุนายน 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 145
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา
อาจารย์ ดร. ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาสมรรถนะอาชีพของผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสาน
     รหัสงานวิจัย : 2565_014
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 13 มิถุนายน 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 20
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_013
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 13 มิถุนายน 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 22
     
  ผู้วิจัย : นายพีรวิชญ์ รุ่งเจริญ
นายณรงค์ฤทธิ์ มีเสม
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความท้าทายขององค์กรการแข่งขันทางการค้าภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560: ศึกษากรณีคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2565_012
     สาขาการวิจัย : สาขานิติศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 18 เมษายน 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 51
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทอิงรูปแบบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2552-2557
     รหัสงานวิจัย : 2565_011
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 12 เมษายน 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 37
     
  ผู้วิจัย : นางสาวจีรามร หัสเนตร

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารแปรรูปของสินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว และระดับ 4 ดาว ในจังหวัดราชบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2565_010
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 เมษายน 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 34
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรวิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_009
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 เมษายน 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 47
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.พิศุทธิภา เมธีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร จารุรังษี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาระบบสนับสนุนการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าด้วยสื่อโสตทัศน์ผ่าน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_008
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 เมษายน 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 44
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
อาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาโมเดลการวัดและเครื่องมือวัดออนไลน์ ความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_007
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 มีนาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 32
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ศุกลรัตน์ อิงชาติเจริญ
อาจารย์ ดร.ธัญสินี เล่าสัม
     
ข้อมูลงานวิจัย
  สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและความเป็นพิษของกระเจี๊ยบเขียวต่อเซลล์เพาะเลี้ยง
     รหัสงานวิจัย : 2565_006
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 มีนาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 41
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญารัช ชาลีผาย
อาจารย์ ดร.ภัทราวรรณ คำบุญเรือง
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินระบบสอบกลางภาคของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_005
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 21 มีนาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 35
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี จิระโร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อังศุโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ทีปประชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ
อาจารย์ จ.อ.ชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์
อาจารย์ ดร.ธัญสินี เล่าสัม
อาจารย์ปิยนาฏ สิทธิฤทธิ์
อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ จำแนกสาร
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ เกิดศรี
อาจารย์ ดร.สุพรรษา หลังประเสริฐ
อาจารย์ ดร.รัชกฤช ธนพัฒนดล
อาจารย์ ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว
อาจารย์ ดร.สฤษฏ์เทพ สุขแก้ว
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ แก้วเกาะสะบ้า
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้สื่อสังคม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_004
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 17 มีนาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 39
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
     รหัสงานวิจัย : 2565_003
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 17 มีนาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 87
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน MOOC เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_002
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 17 มีนาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 36
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การนำเสนอความเป็นพลเมืองไทยในบทกวีการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า
     รหัสงานวิจัย : 2565_001
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 40
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์เจษฎา ศรีวัฒนเมธากุล

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ปัจจัยที่ทำนายการสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2564_039
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 16 ธันวาคม 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 69
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี ณ นคร
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบศูนย์ความรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับคนทำงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม
     รหัสงานวิจัย : 2564_038
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 16 ธันวาคม 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 70
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ดวงพร ทรัพยลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภนิตา สุดสวาสดิ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การวิเคราะห์ข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2564_037
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 15 ธันวาคม 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 67
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
รองศาสตราจารย์จีราภรณ์ สุธัมมสภา
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลแบบออนไลน์เพื่อลดปัญหาด้านจิตใตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีแนวโน้มลาออกกลางคันในระบบการศึกษาทางไกล
     รหัสงานวิจัย : 2564_036
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 15 ธันวาคม 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 56
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนากฎหมายการศึกษากับมาตรการคุ้มครองเด็กจากการข่มเหงรังแกในรูปแบบดั้งเดิม และไซเบอร์
     รหัสงานวิจัย : 2564_035
     สาขาการวิจัย : สาขานิติศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 02 ธันวาคม 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 63
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสำรวจการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและการดำเนินมาตรการเขตโซนนิ่งการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2564_034
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 30 พฤศจิกายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 69
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล
อาจารย์ ดร.วิมลิน ริมปิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี
นายวุธจักร พันธุ์สมบัติ
นางสาวทิพยรัตน์ สิงห์ทอง
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาระบบแชทบอทด้วย Line Messaging API ในการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2564_033
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 30 พฤศจิกายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 65
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช
อาจารย์ ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  บทเรียนการจัดการภัยพิบัติด้านน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ของชุมชนในลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน
     รหัสงานวิจัย : 2564_032
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 30 พฤศจิกายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 70
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ
นางภัสวรรณ เพชรคอน
นางปาลีรัตน์ การดี
นางสาวอนุสรา แซ่ตั้ง
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติด้านน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนในลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่านและเจ้าพระยาตอนบน
     รหัสงานวิจัย : 2564_031
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 19 พฤศจิกายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 68
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธำรงเจต พัฒมุข
นางสาวทิพยาภรณ์ รัตนลาโภ
นางปาลีรัตน์ การดี
นางสาวอนุสรา แซ่ตั้ง
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักในการจัดการภัยพิบัติด้านน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำ ปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน
     รหัสงานวิจัย : 2564_030
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 19 พฤศจิกายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 67
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ
รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
อาจารย์ ดร.วรรธนัย อ้นสำราญ
นางปาลีรัตน์ การดี
นางสาวอรปวีณ์ วศินพงศ์วณิช
นางสาวอนุสรา แซ่ตั้ง
     
ข้อมูลงานวิจัย
  บทเรียน การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติด้านน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ ปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน
     รหัสงานวิจัย : 2564_029
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 18 พฤศจิกายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 88
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ
รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ
อาจารย์สุธิดา มณีอเนกคุณ
นางปาลีรัตน์ การดี
นางสาวอนุสรา แซ่ตั้ง
     
ข้อมูลงานวิจัย
  มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลธุรกิจบริการที่พักชั่วคราวที่ไม่เป็นโรงแรมในประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2564_028
     สาขาการวิจัย : สาขานิติศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 18 พฤศจิกายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 62
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุล

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรสมาชิก
     รหัสงานวิจัย : 2564_027
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 18 พฤศจิกายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 119
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  รูปแบบการพัฒนาความเป็นนวัตกรทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในประเทศไทย: กรณีศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     รหัสงานวิจัย : 2564_026
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 18 พฤศจิกายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 65
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี จงเจริญ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของครูวิทยาศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     รหัสงานวิจัย : 2564_025
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 02 พฤศจิกายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 88
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน สุวรรณจินดา


จำนวนงานวิจัย
958
เรื่อง

        จำนวน 24 หน้า : 1 [ 2 ] [ 3 ]  ... ถัดไป หน้าสุดท้าย >>