| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
.: User Login :.
 username
 password 
 
 
 
แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เข้าใช้บริการฐานข้อมูลนักวิจัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
คำชี้แจง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอความอนุเคราะห์ให้ท่าน
ที่เข้ามาเยี่ยมชมฐานข้อมูลนักวิจัยของสถาบันฯ กรุณากรอกข้อมูลในแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพของฐานข้อมูลนักวิจัยต่อไป
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร มสธ.
นักศึกษา มสธ.
บุคคลทั่วไป
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการฐานข้อมูลนักวิจัย
ที่
ประเด็นที่ประเมิน
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
1.
ความสะดวกในการเข้าถึงฐานข้อมูล
2.
การสืบค้นฐานข้อมูล
3.
รายละเอียดของข้อมูลที่แสดงในฐานข้อมูล
4.
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการฐานข้อมูล
             
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
 
3.1
ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
 
 
3.2
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลนักวิจัย