| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
เข้าสู่ระบบ
 
อา พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Research Media  
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ Research Media
 
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ Reseach Media
เพื่อการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการต่อไป
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร มสธ.
นักศึกษา มสธ.
บุคคลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อสื่อต่างๆ ใน Research Media
ที่
ประเด็นที่ประเมิน
ไม่ได้ใช้บริการ
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
1.
Web Casting
2.
รายการคุยกับนักวิจัย
3.
การสกัดความรู้ด้านการวิจัย
4.
บทคัดย่องานวิจัย
5.
ชุดฝึกอบรมทางไกล
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3.1
ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
 
 
3.2
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงการให้บริการ