ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_058
          การประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          Curriculum Evaluation in Master of Economics, School of Economics, Sukhothai Thammathirat Open University.

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา
ศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์
          วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          ปีที่ได้รับทุน 2559
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การประเมินหลักสูตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Curriculum Evaluation, Master of Economics Program, School of Economics