ชื่องานวิจัย
                  ชื่อผู้วิจัย
   * ใส่เฉพาะชื่อหรือนามสกุล
                  วันที่เผยแพร่
  ถึง  
                  ปีที่แล้วเสร็จ
                  สาขาการวิจัย
                  คำสำคัญ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ปัจจัยที่ทำนายการสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2564_039
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 16 ธันวาคม 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 17
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี ณ นคร
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบศูนย์ความรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับคนทำงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม
     รหัสงานวิจัย : 2564_038
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 16 ธันวาคม 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 14
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ดวงพร ทรัพยลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภนิตา สุดสวาสดิ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การวิเคราะห์ข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2564_037
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 15 ธันวาคม 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 13
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
รองศาสตราจารย์จีราภรณ์ สุธัมมสภา
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลแบบออนไลน์เพื่อลดปัญหาด้านจิตใตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีแนวโน้มลาออกกลางคันในระบบการศึกษาทางไกล
     รหัสงานวิจัย : 2564_036
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 15 ธันวาคม 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 10
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนากฎหมายการศึกษากับมาตรการคุ้มครองเด็กจากการข่มเหงรังแกในรูปแบบดั้งเดิม และไซเบอร์
     รหัสงานวิจัย : 2564_035
     สาขาการวิจัย : สาขานิติศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 02 ธันวาคม 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 20
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสำรวจการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและการดำเนินมาตรการเขตโซนนิ่งการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2564_034
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 30 พฤศจิกายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 25
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล
อาจารย์ ดร.วิมลิน ริมปิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี
นายวุธจักร พันธุ์สมบัติ
นางสาวทิพยรัตน์ สิงห์ทอง
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาระบบแชทบอทด้วย Line Messaging API ในการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2564_033
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 30 พฤศจิกายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 21
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช
อาจารย์ ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  บทเรียนการจัดการภัยพิบัติด้านน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ของชุมชนในลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน
     รหัสงานวิจัย : 2564_032
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 30 พฤศจิกายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 21
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ
นางภัสวรรณ เพชรคอน
นางปาลีรัตน์ การดี
นางสาวอนุสรา แซ่ตั้ง
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติด้านน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนในลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่านและเจ้าพระยาตอนบน
     รหัสงานวิจัย : 2564_031
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 19 พฤศจิกายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 22
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธำรงเจต พัฒมุข
นางสาวทิพยาภรณ์ รัตนลาโภ
นางปาลีรัตน์ การดี
นางสาวอนุสรา แซ่ตั้ง
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักในการจัดการภัยพิบัติด้านน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำ ปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน
     รหัสงานวิจัย : 2564_030
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 19 พฤศจิกายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 17
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ
รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
อาจารย์ ดร.วรรธนัย อ้นสำราญ
นางปาลีรัตน์ การดี
นางสาวอรปวีณ์ วศินพงศ์วณิช
นางสาวอนุสรา แซ่ตั้ง
     
ข้อมูลงานวิจัย
  บทเรียน การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติด้านน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ ปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน
     รหัสงานวิจัย : 2564_029
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 18 พฤศจิกายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 17
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ
รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ
อาจารย์สุธิดา มณีอเนกคุณ
นางปาลีรัตน์ การดี
นางสาวอนุสรา แซ่ตั้ง
     
ข้อมูลงานวิจัย
  มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลธุรกิจบริการที่พักชั่วคราวที่ไม่เป็นโรงแรมในประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2564_028
     สาขาการวิจัย : สาขานิติศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 18 พฤศจิกายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 16
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุล

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรสมาชิก
     รหัสงานวิจัย : 2564_027
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 18 พฤศจิกายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 35
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  รูปแบบการพัฒนาความเป็นนวัตกรทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในประเทศไทย: กรณีศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     รหัสงานวิจัย : 2564_026
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 18 พฤศจิกายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 21
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี จงเจริญ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของครูวิทยาศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     รหัสงานวิจัย : 2564_025
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 02 พฤศจิกายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 34
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน สุวรรณจินดา

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองในช่วงวิกฤติการณ์ทางการเมือง พ.ศ.2556 - พ.ศ.2557
     รหัสงานวิจัย : 2564_024
     สาขาการวิจัย : สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 02 พฤศจิกายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 25
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์ โรจนพล

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยสำหรับอาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครด้วยชุดฝึกอบรมทางไกล
     รหัสงานวิจัย : 2564_023
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 02 พฤศจิกายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 32
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรผ่อง มยูขโชติ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  รูปแบบการเรียนรู้ทางไกลด้วยกระบวนการกลุ่มด้านอาหารและเกษตรอินทรีย์สู่สุขภาวะของผู้สูงวัยในจังหวัดนนทบุรีและชลบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2564_022
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 26 ตุลาคม 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 31
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลสราญ สราญรมย์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนามาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่มีไขมัน น้ำตาล หรือโซเดียมสูงในสื่อออนไลน์เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน
     รหัสงานวิจัย : 2564_021
     สาขาการวิจัย : สาขานิติศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 ตุลาคม 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 34
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ
รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาตุรนต์ บุณยธนะ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  แนวทางการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของแรงงานนอกระบบที่ประกอบอาชีพผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในจังหวัดนนทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2564_020
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 ตุลาคม 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 37
     
  ผู้วิจัย : นางลัคนา พูลเจริญ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  The Role of the Foreign Business Act of 1999 (B.E. 2542) as A Foreign Direct Investment Controlling Measure in Thailand
     รหัสงานวิจัย : 2564_019
     สาขาการวิจัย : สาขานิติศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 ตุลาคม 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 32
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกผสมเถ้าชานอ้อย
     รหัสงานวิจัย : 2564_018
     สาขาการวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 กันยายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 37
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ
อาจารย์ ดร.บุญชัย เชิญเกียรติประดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความสำเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมรีไซเคิลในประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2564_017
     สาขาการวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 กันยายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 38
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
อาจารย์ ดร.กัลย์ ปิ่นเกษร
รองศาสตราจารย์จีราภรณ์ สุธัมมสภา
     
ข้อมูลงานวิจัย
  แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อการทำนายพฤติกรรมของไหลชนิดปั่นป่วนผ่านวัตถุทรงกลมขณะหมุนที่สภาวะเรย์โนลด์ที่สูง
     รหัสงานวิจัย : 2564_016
     สาขาการวิจัย : วิทยาศาสตร์กายภาพ
และคณิตศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 กันยายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 53
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรมย์ คงเลิศ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีเคลื่อนที่สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2564_015
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 กันยายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 39
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการจัดประสบการณ์แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2564_014
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 กันยายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 43
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการการเกษตรเพื่อสนับสนุนความได้เปรียบในการแข่งขันทางการเกษตร: กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลในจังหวัดจันทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2564_013
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 กันยายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 35
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาระบบการออกแบบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้สื่อสังคมสำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร
     รหัสงานวิจัย : 2564_012
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 กันยายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 40
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาระบบการจัดการศูนย์ความรู้ภควันตภาพของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2564_011
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 กันยายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 32
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทูรย์ วงษ์อามาตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล กาละดี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาระบบการสอนภควันตภาพ สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2564_010
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 กันยายน 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 38
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทูรย์ วงษ์อามาตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุณฑลีย์ บังคะดานรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล กาละดี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  โครงการศึกษาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ
     รหัสงานวิจัย : 2564_009
     สาขาการวิจัย : สาขานิติศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 27 พฤษภาคม 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 66
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา แผนวิชิต

     
ข้อมูลงานวิจัย
  รูปแบบการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุในเขตภาคกลาง
     รหัสงานวิจัย : 2564_008
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ :
     วันที่เผยแพร่ : 27 พฤษภาคม 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 100
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การวินิจฉัยทางพุทธิปัญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยโมเดล DINA
     รหัสงานวิจัย : 2564_007
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 27 พฤษภาคม 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 64
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ชุตินันทกุล
อาจารย์ ดร.ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2564_006
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 27 พฤษภาคม 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 75
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษผ่านพอดคาสต์เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2564_005
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 25 พฤษภาคม 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 66
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
รองศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  แนวทางการกำหนดความผิดมูลฐานในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของกลุ่มประเทศอาเซียน
     รหัสงานวิจัย : 2564_004
     สาขาการวิจัย : สาขานิติศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 101
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณวิช ทัพภวิมล
รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร
รองศาสตราจารย์ชนินาฎ ลีดส์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทางมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2564_003
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 111
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.รชพร จันทร์สว่าง
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การบริหารจัดการภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2564_002
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 99
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนากระบวนการวัดและการประเมินตามสภาพจริงสำหรับนักศึกษาออทิสติกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2564_001
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2564
     จำนวนผู้เข้าชม : 79
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ธัญสินี เล่าสัม
อาจารย์ ดร.ศุกลรัตน์ อิงชาติเจริญ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  แนวทางการตลาดดิจิทัลของธุรกิจเภสัชภัณฑ์ในประเทศไทย ภายใต้ความขัดแย้งระหว่างพฤติกรรมการค้นหาข้อมูล โอกาสทางการค้า และการควบคุมจริยธรรมการตลาด
     รหัสงานวิจัย : 2563_077
     สาขาการวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 ธันวาคม 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
     จำนวนผู้เข้าชม : 91
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ


จำนวนงานวิจัย
933
เรื่อง

        จำนวน 24 หน้า : 1 [ 2 ] [ 3 ]  ... ถัดไป หน้าสุดท้าย >>