ชื่องานวิจัย
                  ชื่อผู้วิจัย
   * ใส่เฉพาะชื่อหรือนามสกุล
                  วันที่เผยแพร่
  ถึง  
                  ปีที่แล้วเสร็จ
                  สาขาการวิจัย
                  คำสำคัญ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การบริหารจัดการภัยพิบัติในการดำเนินความร่วมมือด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติของประชาคมอาเซียน
     รหัสงานวิจัย : 2567_009
     สาขาการวิจัย : สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 18 เมษายน 2567
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2567
     จำนวนผู้เข้าชม : 28
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์สุวิชชญา จันทรปิฎก

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทศวรรษที่ 2020
     รหัสงานวิจัย : 2567_008
     สาขาการวิจัย : สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 10 เมษายน 2567
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2567
     จำนวนผู้เข้าชม : 50
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ธโสธร ตู้ทองคำ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  รูปแบบการฝึกปฎิบัติเสริมทักษะในระบบการศึกษาทางไกลของหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2567_007
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2567
     จำนวนผู้เข้าชม : 96
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาโมเดลการวัดความพร้อมการสอบออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาทางไกลระบบเปิด
     รหัสงานวิจัย : 2567_006
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2567
     จำนวนผู้เข้าชม : 72
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญสินี เล่าสัม

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความสามารถการคัดกรองและการสื่อสารทางสุขภาพของ อสม. ในการป้องกันโรคไตเรื้อรัง
     รหัสงานวิจัย : 2567_005
     สาขาการวิจัย : วิทยาศาสตร์กายภาพ
และคณิตศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 30 มกราคม 2567
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2567
     จำนวนผู้เข้าชม : 63
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.หญิง ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทยา แก้วสาร
อาจารย์ ดร.ทรงพล ผดุงพัฒนากูล
รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน สุวรรณจินดา
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมการฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์และความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับการป้องกันโรคไตเรื้อรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดนนทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2567_004
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 30 มกราคม 2567
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2567
     จำนวนผู้เข้าชม : 59
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ทรงพล ผดุงพัฒนากูล
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน สุวรรณจินดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.หญิง ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคไตเรื้อรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดนนทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2567_003
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 30 มกราคม 2567
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2567
     จำนวนผู้เข้าชม : 55
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ทรงพล ผดุงพัฒนากูล
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน สุวรรณจินดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.หญิง ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินพฤติกรรมทุจริตระหว่างการสอบออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บนระบบการรับรู้การแสดงออกทางสีหน้าของนักศึกษาแบบอัตโนมัติ
     รหัสงานวิจัย : 2567_002
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 15 มกราคม 2567
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2567
     จำนวนผู้เข้าชม : 91
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรมย์ คงเลิศ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาทางไกลของผู้สูงอายุ
     รหัสงานวิจัย : 2567_001
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 15 มกราคม 2567
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2567
     จำนวนผู้เข้าชม : 131
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ณัฎประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภนิตา สุดสวาสดิ์
อาจารย์ ดร.ดวงพร ทรัพย์ลักษณ์
อาจารย์ ดร.ลิขสิทธิ์ พุฒเขียว
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาความพร้อมเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2566_026
     สาขาการวิจัย : -
     มีชุดฝึกอบรมฯ :
     วันที่เผยแพร่ : 21 ธันวาคม 2566
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2566
     จำนวนผู้เข้าชม : 104
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์
อาจารย์ ดร.ศรันย์ นาคถนอม
อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายการบินต้นทุนต่ำภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19
     รหัสงานวิจัย : 2566_025
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 15 พฤศจิกายน 2566
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2566
     จำนวนผู้เข้าชม : 109
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
อาจารย์วุฒิภาค พูลบัว
     
ข้อมูลงานวิจัย
  แนวทางพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติในระบบการศึกษาทางไกล
     รหัสงานวิจัย : 2566_024
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 14 พฤศจิกายน 2566
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2566
     จำนวนผู้เข้าชม : 116
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลสราญ สราญรมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐ รัตนเจริญ
อาจารย์เพชร ทวีวงษ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาแชทบอทปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการรู้สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล
     รหัสงานวิจัย : 2566_023
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 14 พฤศจิกายน 2566
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2566
     จำนวนผู้เข้าชม : 245
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  นวัตกรรมระบบการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านความสร้างสรรค์ทางดิจิทัลของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
     รหัสงานวิจัย : 2566_022
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 14 พฤศจิกายน 2566
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2566
     จำนวนผู้เข้าชม : 115
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์
อาจารย์ ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้แผนผังความคิดเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผู้ใหญ่วัยกลางคนและผู้สูงอายุระดับปริญญาตรี ในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2566_021
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 14 พฤศจิกายน 2566
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2566
     จำนวนผู้เข้าชม : 115
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.สมเกียรติ แก้วเกาะสะบ้า
อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ จำแนกสาร
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ระบบคลินิกแนะแนวสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2566_020
     สาขาการวิจัย : -
     มีชุดฝึกอบรมฯ :
     วันที่เผยแพร่ : 26 ตุลาคม 2566
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2566
     จำนวนผู้เข้าชม : 97
     
  ผู้วิจัย : นางอรนุช กาญจนประกร
นายโชควสันต์ อยู่สิงห์
นางสาวประไพรพันธ์ บัวพรมมี
นายศรันยู โสธรกุล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2566_019
     สาขาการวิจัย : -
     มีชุดฝึกอบรมฯ :
     วันที่เผยแพร่ : 02 ตุลาคม 2566
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2566
     จำนวนผู้เข้าชม : 92
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
รองศาสตราจารย์จีราภรณ์ สุธัมมสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเดช หวังทอง
อาจารย์ ดร.ณัฐปภัสษ์ จุ้ยเจริญ
อาจารย์ ดร.กัลย์ ปิ่นเกษร
อาจารย์วุฒิภาค พูลบัว
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาแชทบอทเพื่อให้บริการด้านสารสนเทศงานทะเบียน สำหรับนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
     รหัสงานวิจัย : 2566_018
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 13 กันยายน 2566
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2566
     จำนวนผู้เข้าชม : 156
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรการเรียนรู้อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     รหัสงานวิจัย : 2566_017
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 กันยายน 2566
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2566
     จำนวนผู้เข้าชม : 221
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
     
ข้อมูลงานวิจัย
  โครงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (EBPC) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2566_016
     สาขาการวิจัย : -
     มีชุดฝึกอบรมฯ :
     วันที่เผยแพร่ : 17 สิงหาคม 2566
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2566
     จำนวนผู้เข้าชม : 158
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือกและ 4 ตัวเลือก
     รหัสงานวิจัย : 2566_015
     สาขาการวิจัย : -
     มีชุดฝึกอบรมฯ :
     วันที่เผยแพร่ : 17 สิงหาคม 2566
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2566
     จำนวนผู้เข้าชม : 129
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.สฤษฏ์เทพ สุขแก้ว
อาจารย์ ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินหลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2566_014
     สาขาการวิจัย : -
     มีชุดฝึกอบรมฯ :
     วันที่เผยแพร่ : 17 กรกฎาคม 2566
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2566
     จำนวนผู้เข้าชม : 125
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทยา แก้วสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย
รองศาสตราจารย์ ดร.อารี ชีวเกษมสุข
อาจารย์ ดร.สุพัตรา ช่างสุพรรณ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาความพร้อมในการศึกษาทางไกลในยุคปกติใหม่ของนักศึกษา วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2566_013
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 กรกฎาคม 2566
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2566
     จำนวนผู้เข้าชม : 171
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลสราญ สราญรมย์
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรปรัชาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2566_012
     สาขาการวิจัย : -
     มีชุดฝึกอบรมฯ :
     วันที่เผยแพร่ : 03 กรกฎาคม 2566
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2566
     จำนวนผู้เข้าชม : 129
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล จตุพร
อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข
     
ข้อมูลงานวิจัย
  สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อรองรับการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2566_011
     สาขาการวิจัย : -
     มีชุดฝึกอบรมฯ :
     วันที่เผยแพร่ : 23 มิถุนายน 2566
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2566
     จำนวนผู้เข้าชม : 130
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
อาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การแก้ไขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อการจัดการ เรื่องการครอบครองปรปักษ์ที่ดิน
     รหัสงานวิจัย : 2566_010
     สาขาการวิจัย : สาขานิติศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 มิถุนายน 2566
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2566
     จำนวนผู้เข้าชม : 299
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาตุรนต์ บุณยธนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน เดชภิรัตนมงคล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การคุ้มครองผู้บริโภคจากการขายสินค้าออนไลน์: กรณีการปลอมราคาจริงของสินค้า
     รหัสงานวิจัย : 2566_009
     สาขาการวิจัย : สาขานิติศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 10 พฤษภาคม 2566
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2566
     จำนวนผู้เข้าชม : 197
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัชพร กังสังข์
รองศาสตราจารย์วิมาน กฤตพลวิมาน
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนากฎหมายภาษีของประเทศไทยในกรณีการจัดการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ
     รหัสงานวิจัย : 2566_008
     สาขาการวิจัย : สาขานิติศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 10 พฤษภาคม 2566
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2566
     จำนวนผู้เข้าชม : 143
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ชัชชัย ลาภปรารถนา

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การกำหนดราคาค่าผ่านทางที่ชดเชยผลกระทบภายนอกต่อสังคมของโครงการมอเตอร์เวย์สายนครปฐม - ชะอำ
     รหัสงานวิจัย : 2566_007
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 10 พฤษภาคม 2566
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2566
     จำนวนผู้เข้าชม : 467
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข
อาจารย์วุฒิภาค พูลบัว
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาเนื้อหาการสอนแบบไร้พรมแดน: กรณีศึกษาชุดวิชาการเมืองการปกครองระดับนครและมหานครของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2566_006
     สาขาการวิจัย : สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 พฤษภาคม 2566
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2566
     จำนวนผู้เข้าชม : 217
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ สิทธิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทูรย์ วงษ์อามาตย์
อาจารย์ทสิตา สุพัฒนรังสรรค์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรแบบ Non-degree และระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยเปิดในเอเชีย
     รหัสงานวิจัย : 2566_005
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 พฤษภาคม 2566
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2566
     จำนวนผู้เข้าชม : 232
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี จงเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ดวงแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี จำปาทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อม
     รหัสงานวิจัย : 2566_004
     สาขาการวิจัย : -
     มีชุดฝึกอบรมฯ :
     วันที่เผยแพร่ : 24 มีนาคม 2566
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2566
     จำนวนผู้เข้าชม : 154
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.ปธานิน แสงอรุณ
อาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ฐานสมรรถนะสำหรับการศึกษาทางไกลในยุคหลังโควิด-19 กรณีศึกษาเรื่อง ระบบการผลิตที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน
     รหัสงานวิจัย : 2566_003
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 มีนาคม 2566
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2566
     จำนวนผู้เข้าชม : 244
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน เรื่อง การนวดไทยเพื่อรักษาอาการปวดคอ บ่า ไหล่
     รหัสงานวิจัย : 2566_002
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 มีนาคม 2566
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2566
     จำนวนผู้เข้าชม : 266
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ เสรีวัตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ ลี้สยาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญารัช ชาลีผาย
     
ข้อมูลงานวิจัย
  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลในยุคปกติใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2566_001
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 มีนาคม 2566
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2566
     จำนวนผู้เข้าชม : 326
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลสราญ สราญรมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร
     
ข้อมูลงานวิจัย
  เทคโนโลยีความจริงเสมือนเพื่อการสอนปฏิบัติการด้านการพิมพ์สามมิติ
     รหัสงานวิจัย : 2565_043
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 21 ธันวาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 274
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมแบบออนไลน์เพื่อเสริมการเรียนการสอนในชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_042
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 21 ธันวาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 232
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ผลกระทบของหนี้ครัวเรือนต่อเสถียรภาพทางการเงินและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2565_041
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 19 ธันวาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 509
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาแพลตฟอร์ม “STOU Media for all” สำหรับการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_040
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 15 ธันวาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 325
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์
อาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาแชทบอทเพื่อตอบคำถามแบบอัตโนมัติสำหรับนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2565_039
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 14 ธันวาคม 2565
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2565
     จำนวนผู้เข้าชม : 453
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ


จำนวนงานวิจัย
1011
เรื่อง

        จำนวน 26 หน้า : 1 [ 2 ] [ 3 ]  ... ถัดไป หน้าสุดท้าย >>