แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เข้าใช้บริการฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
คำชี้แจง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอความอนุเคราะห์ให้ท่าน
ที่เข้ามาเยี่ยมชมฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันฯ กรุณากรอกข้อมูลในแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพของฐานข้อมูลงานวิจัยต่อไป
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร มสธ.
นักศึกษา มสธ.
บุคคลทั่วไป
 
ตอนที่ 2 การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
2.1
การนำไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ (เช่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ สาธารณสุข
ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น)
เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย (เช่น ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประกาศใช้กฎหมาย
กฎเกณฑ์ เป็นต้น)
เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (เช่น นำไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์
ที่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นต้น)
เพื่อใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ (เช่น สร้างความสุข เกิดสุนทรียภาพ
หรืองานศิลปะ)
เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เช่น พัฒนาชุมชน/องค์กร/หน่วยงาน
2.2
การอ้างอิง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การอ้างอิงเพื่อใช้ในการเขียนบทความ
การอ้างอิงเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
การอ้างอิง/ต่อยอดเพื่อใช้ในการวิจัย
2.3
อื่นๆ
เพื่อเป็นความรู้ทั่วไป
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
 
 
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการฐานข้อมูลงานวิจัย
ที่
ประเด็นที่ประเมิน
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
1.
ความสะดวกในการเข้าถึงฐานข้อมูล
2.
การสืบค้นฐานข้อมูล
3.
รายละเอียดของข้อมูลที่แสดงในฐานข้อมูล
4.
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการฐานข้อมูล
             
 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
 
4.1
ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ (ถ้าไม่มี โปรดเว้นว่างไว้)
 
 
4.2
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัย (ถ้าไม่มี โปรดเว้นว่างไว้)