ผลการดำเนินงานปัจจุบัน


ฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ | ตามปีปฏิทิน

ประจำปี 2567

ตีพิมพ์ในวารสาร จำนวน 0 รายการ
นำเสนอในการประชุมวิชาการ จำนวน 0 รายการ
ฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ | ตามปีงบประมาณ

ประจำปี 2567

ตีพิมพ์ในวารสาร จำนวน 115 รายการ
นำเสนอในการประชุมวิชาการ จำนวน 6 รายการ
ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ | ตามปีปฏิทิน

ประจำปี 2567

จำนวน 0 รายการ

ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ | ตามปีงบประมาณ

ประจำปี 2567

จำนวน 5 รายการ

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฯ (e-JODIL) | ตามปีปฏิทิน

ประจำปี 2567

ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) จำนวน 0 รายการ
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) จำนวน 0 รายการ

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฯ (e-JODIL) | ตามปีงบประมาณ

ประจำปี 2567

ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) จำนวน 0 รายการ
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) จำนวน 14 รายการ
สถานภาพงานวิจัยที่แล้วเสร็จ | ตามปีปฏิทิน

ประจำปี 2567

จำนวน 8 รายการ
สถานภาพงานวิจัยที่แล้วเสร็จ | ตามปีงบประมาณ

ประจำปี 2567

จำนวน 8 รายการ
การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย | ตามปีปฏิทิน

ประจำปี 2567

ระดับชาติ จำนวน 6 รายการ
ระดับนานาชาติ จำนวน 15 รายการ

การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย | ตามปีงบประมาณ

ประจำปี 2567

ระดับชาติ จำนวน 22 รายการ
ระดับนานาชาติ จำนวน 23 รายการ

รางวัลงานวิจัย | ตามปีที่ได้รางวัล

ประจำปี 2567

ระดับดี จำนวน 0 รายการ
ระดับดีมาก จำนวน 0 รายการ
ระดับดีเด่น จำนวน 0 รายการ
การอ้างอิง (Citation) | ตามปีปฏิทิน

ประจำปี 2567

จำนวน 0 รายการ
การอ้างอิง (Citation) | ตามปีงบประมาณ

ประจำปี 2567

จำนวน 0 รายการ
ฐานข้อมูลงานวิจัย | ปีที่แล้วเสร็จ

ประจำปี 2567

จำนวน 8 รายการ
Research Media | ตามปีปฏิทิน

ประจำปี 2567

จำนวน 3 รายการ
Research Media | ตามปีงบประมาณ

ประจำปี 2567

จำนวน 10 รายการ
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์ | ตามปีปฏิทิน

ประจำปี 2567

จำนวน 11 รายการ
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์ | ตามปีงบประมาณ

ประจำปี 2567

จำนวน 18 รายการ
ข่าว Research Info | ตามปีปฏิทิน

ประจำปี 2567

จำนวน 0 รายการ
ข่าว Research Info | ตามปีงบประมาณ

ประจำปี 2567

จำนวน 3 รายการ
งานอบรม | ตามปีปฏิทิน

ประจำปี 2567

จำนวน 1 รายการ
งานอบรม | ตามปีงบประมาณ

ประจำปี 2567

จำนวน 3 รายการ
กิจกรรมเครือข่าย | ตามปีปฏิทิน

ประจำปี 2567

จำนวน 2 รายการ
กิจกรรมเครือข่าย | ตามปีงบประมาณ

ประจำปี 2567

จำนวน 3 รายการ
งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Research Expo) | ตามปีปฏิทิน

ประจำปี 2567

จำนวน 0 รายการ

งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Research Expo) | ตามปีงบประมาณ

ประจำปี 2567

จำนวน 0 รายการ

การนำผลงานวิจัยไปใประโยชน์ | ตามปีปฏิทิน

ประจำปี 2567

จำนวน 0 รายการ

การนำผลงานวิจัยไปใประโยชน์ | ตามปีงบประมาณ

ประจำปี 2567

จำนวน 1 รายการ