• ความเป็นมา
   พ.ศ. 2522 สถาบันวิจัยและพัฒนามีฐานะเป็น "ฝ่ายวิจัย" ในสังกัดสำนักวิชาการ โดยเป็นหน่วยงานประสานการวิจัยของสาขาวิชาต่างๆมีหน้าที่รับผิดชอบการส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยประสานงานการวิจัย บริการข้อมูลเผยแพร่ผลงานการวิจัย และเป็นหน่วยเลขานุการของคณะกรรมการวิจัย ต่อมาภาระงานด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534)เพื่อให้หน่วยงานสามารถรองรับและตอบสนองภารกิจดังกล่าวได้มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นทางการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535 โดยได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 42 หน้า 139 ลงวันที่ 8 เมษายน 2535
 • วิสัยทัศน์
   " เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับมหาวิทยาลัยและสังคม"
 • พันธกิจ
   1. ให้บริการด้านการวิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 2. สนับสนุน ส่งเสริมการเผยแพร่และการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 3. สนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4. เพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาและมหาวิทยาลัย 5. บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
 • คำรับรองปฏิบัติราชการ

   

       คำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2559

 • บุคลากร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก

  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

  โทรศัพท์ : 0-2504-7581

  e-mail : -

  สำนักงานเลขานุการ

          มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะเป็นหน่วยงานกลางปฏิบัติงานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายในสถาบัน เกี่ยวกับงานธุรการงานการเงิน งานพัสดุ งานบุคคล บริหารงานทั่วไป การบริหารจัดการ งานสำนักงานและส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่างๆของทุกหน่วยงานภายในสถาบันหรือหน่วยงานอื่น และงานที่มิได้อยู่ในหน้าที่ความ รับผิดชอบของหน่วยงานใดภายในสถาบันโดยเฉพาะ

   

  นางภัทรฤดี   สุพัฒโสภณ

  เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา

  โทรศัพท์ : 0-2504-7585

  e-mail : patarareudee.sup@stou.ac.th

  นางสาวอารยา  ทรัพย์ผาสุข

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

  หัวหน้างานอำนวยการ

  โทรศัพท์ : 0-2504-7595

  e-mail :  -

  นางอุษา   เกตุนาค

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

  หัวหน้างานบริหาร

  โทรศัพท์ : 0-2504-7599

  e-mail : usa.kat@stou.ac.th

  นางพูนศิริ   อร่ามภิญโญกุล

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

  โทรศัพท์ : 0-2504-7584

  e-mail :  poonsiri.ara@stou.ac.th

  นางธัญนันท์ วันพนม

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

  โทรศัพท์ : 0-2504-7599

  e-mail : thanyanan.cho@stou.ac.th

  นายณัฐพล  สิทธิผล

  ลูกจ้างประจำเงินรายได้

  โทรศัพท์ : 0-2504-7594

  e-mail : nuttapon.sit@stou.ac.th

  นางมณฑา สุขสุเมฆ

  ลูกจ้างประจำเงินรายได้

  โทรศัพท์ : 0-2504-7594

  e-mail :  montha.suk@stou.ac.th

  นายคุณากร  สินเกษม

  ลูกจ้างประจำเงินรายได้

  โทรศัพท์ : 0-2504-7599

  นางสาวคนิลเนตร  ชมสุข

  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

  โทรศัพท์ : 0-2504-7595

  e-mail : kaninnate.cho@stou.ac.th

  นางสาวกฤติยา  แป้นสุวรรณ

  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

  โทรศัพท์ : 0-2504-7599

   

  นางพิมลภัทร  บุญเยี่ยม

  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

  โทรศัพท์ : 0-2504-7594

  e-mail : pimonput.boo@stou.ac.th

  นายสมาน  ฟุ้งพิมาย

  ลูกจ้างประจำเงินรายได้

  โทรศัพท์ : 0-2504-7594

  e-mail :  -

  นายสมยศ เสียมสกุล

  ลูกจ้างประจำงบประมาณแผ่นดิน

  โทรศัพท์ : 0-2504-7594

  e-mail : -

  ฝ่ายประสานงานการวิจัย

        มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัย บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งการวิจัยทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ประสานงานการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี ) ประสานงานการประเมินรายงานการวิจัย สนับสนุนภาระกิจการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย ประเมินโครงการวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จัดทำฐานข้อมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารงานวิจัยและให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

   

   

  ดร.วัฒนี   วัฒนวิกย์กิจ

  นักวิจัยชำนาญการ

  หัวหน้าฝ่ายประสานงานการวิจัย

  โทรศัพท์ : 0-2504-7586

  e-mail : wattanee.watt@stou.ac.th

  นางนุชจรี   กมลสุขอุดม

  นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

  โทรศัพท์ : 0-2504-7587

  e-mail :  nuchjaree.kam@stou.ac.th

  นางสาวนิศานาถ  โกษากุล

  เจ้าหน้าที่วิจัย

  โทรศัพท์ : 0-2504-7587

  e-mail :

  นางสาวจีรามร   หัสเนตร

  นักวิจัยชำนาญการ

  โทรศัพท์ : 0-2504-7587

  e-mail :  jeelamol.has@stou.ac.th

  นางสาวยุวดี   สุขสุเสียง

  นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

  โทรศัพท์ : 0-2504-7587

  e-mail : yuwadee.suk@stou.ac.th

  นายวิชิต   ใสงาม

  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

  โทรศัพท์ : 0-2504-7587

  e-mail :  wichit.sai@stou.ac.th

  ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย

        มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป

  บริการให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรในวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

  และในการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ดำเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในรูปแบบต่างๆ

  ทั้งรูปเล่มรายงานการวิจัย ทางรายการวิทยุ โทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต

  สนับสนุนการให้รางวัลผลงานวิจัยดี/ดีเด่นของมหาวิทยาลัยในทุกสาขาวิชา ให้บริการสืบค้น ฐานข้อมูล

  การเผยแพร่ผลการวิจัยและฐานข้อมูลการฝึกอบรมความรู้ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบริการ

  ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัย

   

   

   

  นางสาวรสิกา   อังกูร

  นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย

  โทรศัพท์ : 0-2504-7588

  e-mail : rasika.ang@stou.ac.th

  นางอินทิรา   นาคนัตร์

  นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

  โทรศัพท์ : 0-2504-7589

  e-mail :  inthira.nak@stou.ac.th

  นางพรอนงค์   โตแหยม

  นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

  โทรศัพท์ : 0-2504-7589

  e-mail : phronanong.toy@stou.ac.th

  นางลัคนา   พูลเจริญ

  นักวิจัยชำนาญการ

  โทรศัพท์ : 0-2504-7589

  e-mail :  lakana.pul@stou.ac.th

  นายสุรเดช   อธิคม

  นักวิจัย

  โทรศัพท์ : 0-2504-7589

  e-mail : suradet.ath@stou.ac.th

  นางสาวสุจิตรา   น้อยจินดา

  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

  โทรศัพท์ : 0-2504-7589

  e-mail :

  ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล

        มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาทางไกล ส่งเสริมสนับสนุน

  การบริหารงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกล ประสานงานพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยการพิจารณา

  ข้อเสนอและรายงานวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกล จัดทำข้อกำหนดการวิจัยด้านการศึกษาทางไกล

  บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย จัดสัมมนาทางด้านการศึกษาทางไกล รวบรวมข้อมูลและเอกสาร

  ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกล และจัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ

  การวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการแก่นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป

   

  นางปาลีรัตน์   การดี

  นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

  หัวหน้าศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล

  โทรศัพท์ : 0-2504-7590

  e-mail : praleerat.kar@stou.ac.th

  นางสาวทิพยาภรณ์   รัตนลาโภ

  นักวิจัย

  โทรศัพท์ : 0-2504-7590

  e-mail :  -

  นางชัชนิ ชัยสวัสดิ์

  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

  โทรศัพท์ : 0-2504-7590

  e-mail : -

  นางสาวอรวรรณ   กวางประเสริฐ

  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

  โทรศัพท์ : 0-2504-7590

  e-mail :  -

  ศูนย์บริการงานวิจัยลักษณะพิเศษ

        มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการ ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่โครงการวิจัย

  ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและโครงการพิเศษในลักษณะพึ่งพาตนเอง ตลอดจนการ

  ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ ประสานงาน

  สนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทางและการจดทะเบียน ต่ออายุ และเพิ่มเติม

  ประสบการณ์ของนักวิจัยในบริษัทที่ปรึกษาไทย รวมถึงบริการข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

   

   

  นางสาวทยณฐ   ชวนไชยสิทธิ์

  นักวิชาการศึกษา

  หัวหน้าศูนย์บริการงานวิจัยลักษณะพิเศษ

  โทรศัพท์ : 0-2504-7592

  e-mail : tayanat.chu@stou.ac.th

  นางภาวัน   ภูวจรูญกุล

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

  โทรศัพท์ : 0-2504-7593

  e-mail :  pawan.puv@stou.ac.th

  นางสาวอรปวีณ์ วศินพงศ์วนิช

  นักวิจัย

  โทรศัพท์ : 0-2504-7593

  e-mail : -

  นางสาวสุมนลักษณ์  จวนเจริญ

  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

  โทรศัพท์ : 0-2504-7593

  e-mail :  -

  นางศิริลักษณ์   สวัสดีวงษา

  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

  โทรศัพท์ : 0-2504-7593

  e-mail : siriluksa@hotmail.com

ข้อมูลองค์กร

TOP

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Institute for Research and Development

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชั้น 2 อาคารวิชาการ 3 ถนนเเจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2504-7594 มือถือ 084-360-5046 โทรสาร 0-2503-4898