ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัยของ มสธ.

ลำดับที่
ชื่อระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
คลิกเพื่อ Down load
1. ระเบียบ/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     1.1 ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
1.1.1
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2542
1.1.2
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
1.1.3
การดำเนินการวิจัย พ.ศ. 2545
1.1.4
เงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน พ.ศ. 2550
1.1.5
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ว่าด้วย การวิจัยสถาบัน พ.ศ.2552
1.1.6
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารงานวิจัย พ.ศ.2559
     1.2 ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
1.2.1
เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2543
1.2.2
กองทุนวิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2547
1.2.3
การบริหารโครงการพิเศษในลักษณะพึ่งพาตนเองของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
2. ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     2.1 ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
2.1.1
เกณฑ์การจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย
2.1.2
เกณฑ์การพิจารณาโครงการและการคิดงบประมาณเกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน พ.ศ.2553
2.1.3
ประกาศ หลักเกณฑ์ขอรับทุนและวิธีการดำเนินการวิจัย พ.ศ.2559ประกาศ หลักเกณฑ์ขอรับทุนและวิธีการดำเนินการวิจัย พ.ศ.2559
2.1.4
ประกาศอัตราการจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย พ.ศ.2559
2.1.5
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยการศึกษาทางไกล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (UPDATE 25 กรกฎาคม 2562)
2.1.6
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(UPDATE 17 กันยายน 2561)
     2.2 ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2.1
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าบริหารโครงการวิจัย
2.2.2
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อบริหารโครงการวิจัย
2.2.3
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อบริหารโครงการวิจัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
     2.3 การเผยแพร่/ใช้ประโยชน์
2.3.1
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานการวิจัย พ.ศ.2558
2.3.2
หลักเกณฑ์การบริหารจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2558
2.3.3
หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานวิจัย พ.ศ.2558
3. คำสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     3.1 ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
-
-
-
     3.2 ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2.1
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยเฉพาะทาง