| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
เข้าสู่ระบบ
 
อา พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Research Media
 
ปี
|
|
 
|
 
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล การรู้สารสนเทศสำหรับครูบรรณารักษ์ (02/12/2556)
 
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมดนตรไทยบำบัดที่มีต่อเด็กออทิสติก (28/11/2556)
 
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูปฐมวัย เรื่อง การสร้างเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน
(24/10/2556)
 
การประเมินหลักสูตรการศึกษาทางไกล เรื่อง การดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
(14/08/2556)
 
แนวการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ใช้ในการศึกษาทางไกล(29/07/2556)
 
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและราคาภายใต้ทฤษฎีความเท่าเทียมกัน
ของอำนาจซื้อ : กรณีประเทศไทย (01/07/2556)