ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2555_054
          ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างความยั่งยืนของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมือง: กรณีบ้านเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

          The Philosophy of Sufficiency Economy and the Creation of Sustainability in Native Crafting Earthenware: A Case Study of Baan Koh Kret,Nonthaburi

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี โตอาจ
          วันที่เผยแพร่ 30 ตุลาคม 2556
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          ปีที่ได้รับทุน 2553
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          คำสำคัญ
          งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมือง, ความยั่งยืน, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, บ้านเกาะเกร็ด, The native crafting earthenware, sustainability, the philosophy of sufficiency economy, Baan Koh Kret
 
                   บทคัดย่อ    
                   กิตติกรรมประกาศ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บทที่ 6    
                   บทที่ 7    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก