ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2557_024
          การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย: กรณีศึกษา จังหวัดนนทบุรี

          Protection of Migrant Workers in Thailand: A Case Study of Nonthaburi Province

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ศิริพร สัจจานันท์
ศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาศรี บัวสวรรค์
          วันที่เผยแพร่ 26 กันยายน 2557
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          ปีที่ได้รับทุน 2556
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          คำสำคัญ
          แรงงานต่างด้าว, จังหวัดนนทบุรี,Migrant workers, Nonthaburi Province
 
                   บทคัดย่อ    
                   คำนำ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก