ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2558_023
          ชุมชนกับการจัดการอุทกภัยธรรมชาติ : กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน

          Community and Natural Flood Management : Case Study of Chaopraya and Thachin Basins

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ พันธวิศิษฏ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี โตอาจ
          วันที่เผยแพร่ 01 สิงหาคม 2558
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม อิงรูปแบบวิจัย)
          ปีที่ได้รับทุน 2556
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
          คำสำคัญ
          การจัดการอุทกภัย ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ ชุมชนปากเกร็ด ชุมชนบางระกำ Flood management, Rim Khlong Maha Sawat community, Pakkred community, Bang Rakam community
 
                   คำนำ    
                   บทคัดย่อ    
                   กิตติกรรมประกาศ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บทที่ 6    
                   บทที่ 7    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก