ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2559_002
          เกษตรพันธะสัญญากับความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกร: กรณีการเลี้ยงไก่และหมูในเขตภาคกลาง

          Contract Farming and Income Stability of Farmer: A Case of Chicken and Pig Raising in Central Region

          ผู้วิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี โตอาจ
          วันที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2559
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          ปีที่ได้รับทุน 2557
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
          คำสำคัญ
          เกษตรพันธะสัญญา,ช่องว่างในการดำเนินงาน,ความไม่เท่าเทียมกันของสารสนเทศ, contract farming operation gap,and asymmetrical information
 
                   สารบัญ    
                   บทคัดย่อ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บทที่ 6    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก