ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2559_015
          การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการความร่วมมือการจัดการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในประชาคมอาเซียน

          Development of Management Strategies for Collaboration in Information Science Education and Research in the ASEAN Community

          ผู้วิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
          วันที่เผยแพร่ 07 ธันวาคม 2559
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
          คำสำคัญ
          การบริหารจัดการความร่วมมือ, การศึกษาทางสารสนเทศศาสตร์, การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์, Management Strategies, Information Science Education, Information Science Research
 
                   บทคัดย่อ    
                   กิตติกรรมประกาศ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก