ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2559_016
          การเปิดเสรีทางการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ: แนวทางที่เหมาะสมในประเทศไทย

          Financial Liberalization and Economic Development: The Appropriate Guideline for Thailand

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
          วันที่เผยแพร่ 07 ธันวาคม 2559
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          ปีที่ได้รับทุน 2558
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          คำสำคัญ
          การเปิดเสรีทางการเงิน, การพัฒนาเศรษฐกิจ แบบจำลอง VAR, วิธี cointegration, วิธี causality, financial liberalization, economic development, VAR model, cointegration, and causality
 
                   บทคัดย่อ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บทที่ 6    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก