ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2560_053
          การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี

          Protection of Agricultural Land: A Case Study of Durian Plantation Area of NonthaBuri Province

          ผู้วิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
รองศาสตราจารย์ศิริพร สัจจานันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
อาจารย์ ดร.ฐิติมา โห้ลำยอง
          วันที่เผยแพร่ 26 ธันวาคม 2560
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          ปีที่ได้รับทุน 2559
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
          คำสำคัญ
          การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม , ทุเรียนนนท์ , จังหวัดนนทบุรี , Protection of Agricultural Land, NonthaBuri Durian , NonthaBuri Province.
 
                   บทคัดย่อ    
                   คำนำ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บทที่ 6    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก