ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_027
          เกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์เพื่อความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกรรายย่อย

          Cooperative Contract Farming for Income Stability of Small Scale Farmers

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
ศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี โตอาจ
          วันที่เผยแพร่ 16 กรกฎาคม 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          ปีที่ได้รับทุน 2559
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
          คำสำคัญ
          เกษตรพันธะสัญญา สหกรณ์ เกษตรกรรายย่อย , Contract Farming, Cooperative, and Small Scale Farmers
 
                   2561_027