ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_046
          นโยบายการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน: กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          Labour Migration Policies in ASEAN Economic Community: A Case Study of Thailand and the Lao People's Democratic Republic

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา
อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค
          วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          ปีที่ได้รับทุน 2559
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          คำสำคัญ
          นโยบายการเคลื่อนย้ายแรงงาน นโยบายและมาตรการสมรรถนะแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานในประเทศไทย การเคลื่อนย้ายแรงงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Labour migration policy, Labour competency policy and measures, Labour migration in Thailand, Labour migration in Lao PDR
 
                   2561_046