ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_072
          บทบาทการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

          The Contribution of International Trade and Investment to Economic Growth

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
          วันที่เผยแพร่ 08 พฤศจิกายน 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          ปีที่ได้รับทุน 2560
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          คำสำคัญ
          การค้าระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ การเติบโตทางเศรษฐกิจ International Trade, International investment, Economic growth
 
                   2561_072